BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2430/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa gửi kho ngoại quan của công ty TNHH Nagase Việt Nam

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Trả lời công văn số 404/HQBN-NVngày 15/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh báo cáo, đề xuất về việc nhậpkhẩu mặt hàng hạt nhựa của công ty TNHH Nagase Việt Nam đang gửi kho ngoại quanSagawa Quế Võ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 25; Điểmb Khoản 2 Điều 26 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về thủtục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan; Căn cứ Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại vềhoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bánhàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đề nghị CụcHải quan tỉnh Bắc Ninh làm thủ tục nhập khẩu cho 120 bao hạt nhựa PC các loạicủa công ty TNHH Nagase Việt Nam đang gửi kho ngoại quan vào nội địa theo quyđịnh.

Quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày hếthạn hợp đồng thuê kho ngoại quan mà Công ty TNHH Nagase Việt Nam không đưa 120bao hạt nhựa PC các loại tồn đọng ra khỏi kho ngoại quan thì Cục Hải quan tỉnhBắc Ninh tổ chức thanh lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Bắc Ninh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh