BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2430/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng bột lông vũ thuỷ phân

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ
(Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm)

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 659/C46 B(P7) ngày 31/12/2010 của Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ -Tổng cục Cảnh sát PCTP về việc rà soát áp mã số thuế mặt hàng bột lông vũ thuỷphân. Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

Sau khi nhận được công văn của CụcCSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Tổng cục Hải quan đã rà soát tại các địaphương và có công văn xin ý kiến các đơn vị liên quan trong và ngoài ngành như VụChính sách Thuế, Cục Chăn nuôi đối với mặt hàng bột lông vũ thuỷ phân. Tổng cụcHải quan đã có báo cáo Bộ Tài chính và tiếp tục xin ý kiến của Bộ Nông Nghiệpvà phát triển Nông thôn về việc phân loại mã số mặt hàng này (có công văn kèmtheo).

Trên cơ sở thống nhất ý kiến thamgia của các đơn vị; Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thôngtư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009; Biểu nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoThông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính; Căn cứ Thông tưsố 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, ápdụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ chú giải 1 Chương23, Phần IV Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thì:

Mặt hàng nhập khẩu có tên khai báohải quan là "bột lông vũ thuỷ phân ", có kết quả phân tích là bột cóchứa axit min và protein được thuỷ phân từ lông vũ, dùng làm thức ăn chăn nuôithì phân loại vào mã số 2309.90.90.00 chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật -Loại khác". Mức thuế suất áp dụng theo Biểu thuế nhập khẩu ban hành theotừng thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcCSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ - Tổng cục Cảnh sát PCTP được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường