VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------

Số: 2430/VPCP-QHQT

V/v: tham dự Hội nghị thường niên ADB tại Uzbekistan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 36/TTr-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2010 về việc tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 43 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), tổ chức tại Tashkent (Uzbekistan) từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cử Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên ADB nêu trên.

2. Đồng ý các kiến nghị khác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Về thành phần tham dự, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định trên cơ sở gọn nhẹ, bảo đảm hiệu quả công việc và tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng