VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2430/VPCP-VX
V/v đường dây lừa đảo công dân VN sang Malaysia tìm việc làm

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Các Bộ: Công an, Ngoại giao, Lao động-Thương binh và Xã hội

Xét đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại công văn số 1441/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 12 tháng 5 năm 2003 về việc xử lý đường dây lừa đảo công dân Việt Nam sang Malaysia tìm việc làm, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tiến hành điều tra để xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức và cá nhân trong việc lừa gạt người lao động đi tìm việc làm bất hợp pháp tại Malaysia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 01 tháng 6 năm 2003.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Công an và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT.BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản