BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: hướng dẫn thực hiện công văn 1455/TCHQ-TXNK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
- Cục Hải quan TP.Hà Nội;
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2036/HQHP-TXNK ngày 5/5/2011, số 2197/HQHP-TXNK ngày 16/5/2011 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng và công văn số 794/HQHN-TXNK ngày 9/5/2011 của Cục Hải quan TP.Hà Nội về vướng mắc trong quá trình thực hiện công văn số 1455/TCHQ-TXNK ngày 05/04/2011 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với Đô la Hồng Kông để áp dụng tính thuế nhập khẩu là:
- Ngày 28/12/2004: 1 đô la Hồng Kông quy đổi bằng 2.023,14 đồng Việt Nam
- Ngày 20/01/2005: 1 đô la Hồng Kông quy đổi bằng 2.018,89 đồng Việt Nam
- Ngày 26/01/2005: 1 đô la Hồng Kông quy đổi bằng 2.019,78 đồng Việt Nam
2. Đính chính lại điểm 2, số thứ tự 20 của công văn số 1455/TCHQ-TXNK ngày 05/04/2011 của Tổng cục Hải quan như sau:

STT
Tên hàng
Giá tính thuế
USD (đô la Mỹ)
HK$ (đô la Hồng Kông)
20
Xe ô tô Toyota Landcrusier Prado 4.0
- Số khung: JTEBL25J150054081
- Số máy: 1GR5014627
42.800

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hà Nội, Cục Hải quan TP.Hải Phòng biết và thực hiện./.

>> Xem thêm:  Có được bồi thường đất rừng khi nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng an ninh không ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - PG (5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?