B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2432/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 645/CT-QLCKTTĐ ngày23/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Nam Định đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thu tiền sửdụng đất đối với các hộ dân sử dụng đất chưa hợp pháp. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết a, tiết b Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định điều khoản chuyển tiếp vềtiền sử dụng đất.

“2. Xác định tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhânđược giao đất làm nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:

a) Hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất làmnhà ở (giao đất mới) từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày 01 tháng 7 năm 2004mà chưa nộp tiền sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấychứng nhận thì phải nộp tiền sử dụng đất như sau:

- Nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệxin cấp Giấy chứng nhận hoặc thời điểm kê khai nộp tiền sử dụng đất đối với diệntích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại Bảnggiá đất.

- Nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệxin cấp Giấy chứng nhận hoặc thời điểm kê khai nộp tiền sử dụng đất đối với diệntích đất vượt hạn mức giao đất ở tại địa phương (nếu có) theo giá đất quy địnhtại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

b) Hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất làmnhà ở (giao đất mới) từ sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày Nghị địnhnày có hiệu lực thi hành mà chưa nộp tiền sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nướccó thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì phải nộp tiền sử dụng đất như sau:

- Trường hợp tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩmquyền xác định và thông báo theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm xácđịnh và thông báo nộp tiền sử dụng đất thì được tiếp tục nộp tiền sử dụng đấtvào ngân sách nhà nước theo mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo và phải nộp tiền chậm nộptheo quy định của pháp luật phù hợp với từng thời kỳ.

- Trường hợp tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩmquyền xác định và thông báo, nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật tạithời điểm xác định và thông báo tiền sử dụng đất phải nộp thì cơ quan thuế xác định lại đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hộgia đình, cá nhân phải nộp số tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có) vào ngân sáchnhà nước và không áp dụng phạt chậm nộp đối với khoản thu bổ sung này trong thờigian trước khi được xác định lại. Đối với số tiền sử dụng đất đã được cơ quannhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo trước khi xác định lại, hộ giađình, cá nhân được tiếp tục thực hiện theo số đã thông báo, trường hợp nộp chưađủ thì nay phải nộp số còn thiếu và tiền chậm nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra thôngbáo nộp tiền sử dụng đất và hộ gia đình, cá nhân chưa nộp hoặc đã nộp một phn tin sử dụng đất thì tiền sử dụng đất đã tạm nộp vào ngân sáchnhà nước (nếu có) được quy đổi ra diện tích đấtđã nộp tiền sử dụng đất (đã hoàn thànhnghĩa vụ tài chính) tại thời điểm có quyết định giao đất. Phần diện tích đất còn lại phải nộp tiền sử dụng đất theochính sách và giá đất tại thời điểm có quyếtđịnh giao đất và xử lý việc chậm nộp tiềnsử dụng đất đối với trường hợp này như sau:

Trường hợp việc chậm nộp tiền sử dụng đất có nguyên nhân chủquan từ hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp s tin tương đương tiền chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định củapháp luật về quản lý thuế phù hợp với từngthời kỳ.

Trường hợp việc chậm nộp tiền sử dụng đất không có nguyênnhân chủ quan từ hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân không phải nộp s tin tương đương tiền chậm nộp tiền sử dụng đất.

Khoản chậm nộp số tiền sử dụng đất được tính từ thời điểm cóquyết định giao đất tới thời điểm chính thức được thông báo nộp tin vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ% thu tiền chậm nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật phù hợp vớitừng thời kỳ”.

Căn cứ quy định trên, theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Nam Địnhđối với các trường hợp sử dụng đất tạihuyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyềnxử lý thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số 1099/2003/QĐ-UB ngày 8/5/2003 củaUBND tỉnh Nam Định về việc chuẩn y phương án thu tiền sử dụng đất chưa hợp phápvà Quyết định số 3010/2003/QĐ-UB ngày 7/12/2004 của UBND huyện Giao Thủyphê chuẩn phương án xử lý đối với trường hợpsử dụng đất chưa hợp pháp mà chưa nộp đủ hoặc chưa nộp tiền sử dụng đất, nay mớinộp tiền sử dụng đất thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuếtại công văn số 645/CT-QLCKTTĐ ngày 23/3/2015 nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Cục QLCS;
- Vụ PC-TCT;

-
Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn