BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2433/BXD-KTQH
V/v Chỉ tiêu QHKT tổ hợp nhà ở, dịch vụ, văn phòng

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội
- Hợp tác xã Hồng Quang

Trả lời công văn số 302/ĐCQHngày 26/10/2007 của Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội và Hợp tácxã Hồng Quang về các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của Tổ hợp nhà ở, dịch vụ,văn phòng tại 88 phố Láng Hạ và ngõ 538 đường Láng, phường Láng Hạ, quận ĐốngĐa, Hà Nội, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Để có điều kiện hợp khối, hìnhthành một công trình kiến trúc có qui mô, văn minh, hiện đại phù hợp với xu thếphát triển không gian kiến trúc của Hà Nội trong tương lai, đồng thời cải thiệnđược điều kiện về hạ tầng và môi trường của khu vực, việc đề xuất hợp nhất 2khu đất (tại 88 phố Láng Hạ và ngõ 538 đường Láng) của Công ty Sản xuất Xuấtnhập khẩu tổng hợp Hà Nội và Hợp tác xã Hồng Quang là hợp lý.

Hiện nay Bộ Xây dựng đang nghiêncứu điều chỉnh hệ thống Quy chuẩn xây dựng nhằm tạo điều kiện khai thác hiệuquả quỹ đất xây dựng, đặc biệt đối với các khu vực cải tạo, chỉnh trang trongđô thị. Do công trình này không nằm trong khu vực hạn chế phát triển, trong khichờ ban hành Quy chuẩn mới, Bộ Xây dựng thống nhất với các chỉ tiêu quy hoạchkiến trúc như đề xuất của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội (mật độ xây dựng 34%;hệ số sử dụng đất khoảng 7 lần; chiều cao công trình 29 tầng).

Việc xem xét và quyết định thuộcthẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội. Đề nghị Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩutổng hợp Hà Nội và Hợp tác xã Hồng Quang làm việc với Sở Quy hoạch kiến trúc HàNội để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên
- UBND thành phố Hà Nội;
- Sở QHKT Hà Nội;
- Lưu VP, Vụ KT-QH

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính