BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 2433/LĐTBXH-LĐTL
V/v: Chấm dứt hợp đồng lao động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Công ty liên doanh Điều hành chung Cửu Long
Trả lời công văn số 1298 ngày 25/6/2014 của Công ty liên doanh Điều hành chung Cửu Long về thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại khoản 5, Điều 36, Bộ luật lao động 2012 thì trong trường hợp người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.
Theo quy định tại Điều 167, Bộ luật lao động 2012 đối với người lao động cao tuổi (người tiếp tục lao động sau độ tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 187 Bộ luật lao động 2012) thì người sử dụng lao động nếu có nhu cầu sử dụng và người lao động có đủ sức khỏe thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động đã ký.
Do vậy, trường hợp lao động nữ của Công ty liên doanh Điều hành chung Cửu Long đến tháng 12 năm 2014 là 55 tuổi (đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động 2012) nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chỉ có 14 năm 06 tháng (chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội) nếu có đủ sức khỏe và Công ty có nhu cầu sử dụng thì hai bên thỏa thuận kéo dài thời hạn của hợp đồng lao động đã ký.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty liên doanh Điều hành chung Cửu Long được biết, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh