BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2433/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh KiênGiang.

Trả lời công văn số 432/CT-THNVDT ngày11/05/2015 và công văn số 357/CT-THNVDTngày 15/04/2015 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang hỏi về việc khấu trừ thuế GTGT đốivới hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày27/02/2015 của Bộ Tài chính bổ sung khoản 3a vào Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng khôngchịu thuế GTGT.

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 0%.

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị giatăng đầu vào.

Căn cứ điểm a khoản 9 Điều 1 Thông tư số26/2015/TT-BTCngày27/02/2015 của Bộ Tàichính sửa đổi khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ điểm b khoản 9 Điều 1 Thông tư số26/2015/TT-BTCngày27/02/2015 của Bộ Tàichính bổ sung khoản 14a vào Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầuvào.

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhấtvới ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang nêu tại công văn số 432/CT-THNVDTngày 11/05/2015, theo đó, từ ngày01/01/2015, Công ty cổ phần Kiên Hùng sản xuất sản phẩm bột cá là thức ăn chogia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT thì sản phẩm bột cá xuất khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế suấtthuế GTGT 0%, Công ty cổ phần Kiên Hùng được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vàocủa hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất mặt hàng bột cá xuất khẩu nếu đápứng các điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giangbiết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn