BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2433/TCT-KK
V/v kiểm tra sau hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 1554/CT-KTr ngày 22/5/2014 của Cục Thuế tỉnh NinhThuận về việc vướng mắc trong quá trình kiểm tra sau hoàn thuế, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2 và Điểm 3 công văn số 1752/BTC-TCT ngày10/02/2014 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý thuế đối với các doanhnghiệp có rủi ro cao về thuế, thì:

Trường hợpdoanh nghiệp có mua hàng hóa, sử dụng hóa đơn đầu vào trực tiếp củadoanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh có dấu hiệu mua bán hóa đơn bấthợp pháp nhưng chưa có kết luận chính thức của cơ quan thuế hoặc các cơ quanchức năng (bao gồm cả trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm trước ngày Bộ Tàichính ban hành công văn số 7527/BTC-TCT ) và doanh nghiệp đã được hoàn thuế thìCục Thuế thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để kê khai điều chỉnhthuế GTGT. Trường hợp doanh nghiệp khẳng định việc mua bán hàng hóa và hóa đơnGTGT đầu vào sử dụng kê khai khấu trừ là đúng quy định pháp luật thì doanhnghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ kê khai, hoànthuế GTGT của mình. Trên cơ sở đó Cục Thuế thực hiện thanh tra tại doanh nghiệpđể kết luận và xử lý vi phạm theo quy định. Trong quá trình thanh tra tại doanhnghiệp Cục Thuế phảiphối hợp với cơ quanthuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp để kiểm tra hồ sơ kê khai thuế củadoanh nghiệp này, xác minh, kết luận hành vi vi phạm của doanh nghiệp liên quanđến các hóa đơn mà doanh nghiệp mua đã sử dụng để kê khai khấu trừ, hoàn thuếGTGT.

- Trường hợp qua thanh tra, kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọngpháp luật thuế, có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan thuế thực hiện lập và chuyểnhồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Trường hợp qua thanh tra, kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạmnghiêm trọng pháp luật thuế, có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan thuế thực hiệnlập và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra truy cứu trách nhiệmhình sự, theo dõi, xử lý theo hướng dẫn tại công văn số 16465/BTC-PC ngày27/11/2013 của Bộ Tài chính về việc chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền đểkiến nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu và thực hiện theo đúnghướng dẫn tại công văn số 1752/BTC-TCT ngày 10/02/2014 của Bộ Tài chính nêutrên và hướng dẫn tại công văn này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ: PC2b (TCT);
- Lưu: VT, KK2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu