BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2433/TCT-PCCS
V/v: trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Nam Đô

Trả lời công văn số 20/CVTND07 ngày 09/04/2007 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Nam Đô hỏi về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tại điểm 1 mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp có hướng dẫn:

“1.1. Tài sản cố định được trích khấu hao và tính vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

b) Tài sản cố định có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy từ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

c) Tài sản cố định được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty có mua căn hộ chung cư cao tầng để làm văn phòng hoạt động mà căn hộ này đã có hóa đơn, hợp đồng mang tên Công ty thì được trích khấu hao và tính vào chi phí hợp lý. Thời điểm trích khấu hao là thời điểm Công ty đưa căn hộ vào hoạt động kinh doanh.

2) Tại điểm 1 mục V phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên có hướng dẫn: Các khoản thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế bao gồm: “Chênh lệch về mua, bán chứng khoán”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên trường hợp Công ty có mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nếu có phát sinh lãi từ hoạt động mua, bán chứng khoán thì hạch toán vào thu nhập khác, lỗ từ hoạt động mua bán chứng khoán thì hạch toán vào chi phí của hoạt động tài chính.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phạm Duy Khương