NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2434/NHNN-TD
V/v đảm bảo nguồn vốn cho Vinafood 1 và Vinafood 2

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Tổng Giám đốc các Ngân hàng Thươngmại

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 78/TB-VPCP ngày 9 tháng 3 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báokết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Tổng công ty Lương thựcmiền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước(NHNN) yêu cầu các Ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốnvay của Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Namtheo quy định hiện hành để hai Tổng công ty chủ động thu mua hết lúa hàng hoácho nông dân ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và đảm bảo chủ động nguồn hàngxuất khẩu.

2. Trên cơ sở hiệu quả của dự án xây dựng kho chứa của Tổngcông ty Lương thực Miền Bắc và Tổng công ty Lương thực Miền Nam, xem xét quyếtđịnh cho vay theo quy định hiện hành để đầu tư kho chứa đối với Tổng công tyLương thực Miền Bắc và Tổng công ty Lương thực Miền Nam theo dự án đã được cấpcó thẩm quyền phê duyệt với mức vốn đối ứng của Tổng công ty để thực hiện dự ánlà 20%.

3. Trên cơ sở các hợp đồng xuất khẩu, thực hiện chiết khấubộ chứng từ của hai Tổng công ty phù hợp với quy định hiện hành.

4. Trường hợp nhu cầu cho vay đối với Tổng công ty Lươngthực Miền Bắc và Tổng công ty Lương thực Miền Nam vượt 15% vốn tự có của cácngân hàng thì các NHTM báo cáo NHNN để được xem xét, giải quyết từng trường hợpcụ thể.

5. Tiếp tục thực hiện báo cáo cho vay thu mua lúa, gạo theochỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Công văn số 2311/NHNN-TD ngày 12/3/2008./.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến