VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2434/VPCP-KTTH
V/v hoàn phụ thu chênh lệch giá mặt hàng ống thép nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4174 TC/TCDN ngày 24 tháng 4 năm 2003 về việc hoàn phụ thu chênh lệch giá ống thép nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý cho Công ty Hualon Corporation Việt Nam được hoàn khoản phụ thu chênh lệch giá đã nộp ngân sách đối với mặt hàng ống thép đen mạ kẽm nhập khẩu để tạo tài sản cố định của công ty. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể; đồng thời, có văn bản hướng dẫn và kiểm tra, giải quyết các trường hợp khác tương tự.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy