BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2435/BHXH-THU
V/v: Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2009-2010.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2009

Kínhgửi: Giám đốc BHXH các Quận/Huyện.

Căn cứ Luật bảo hiểm y tếngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ “Quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT”; Văn bản số: 1113/BHXH-BT ngày23/4/2009 của BHXH VN về việc tăng cường công tác thu BHXH, BHYT năm 2009;
Xuất phát từ việc chuyển đổi hình thức tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện sangthực hiện bắt buộc theo Luật BHYT. Trong khi chờ hướng dẫn thực hiện của cácBộ, Ngành liên quan; đồng thời vẫn đảm bảo tính liên tục của chương trình vàquyền lợi khám chữa bệnh (KCB) của Học sinh, sinh viên (HSSV) được tối ưu. Saukhi bàn bạc và thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM; Bảo hiểm Xã hộiTP hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế Học sinh Sinh viên năm học 2009-2010 trênđịa bàn TP. Hồ Chí Minh như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Đối tượng thu BHYT: HSSV đangtheo học tại các trường thuộc các loại hình công lập, bán công, dân lập trênđịa bàn TP. Hồ Chí Minh.

2. Mức phí: thực hiện như sau:

- HSSV khu vực Thành thị; Thịtrấn: 142.850 đồng/hssv/11 tháng.

- HSSV khu vực nông thôn:139.516 đồng/hssv/11 tháng.

Phụ lục: Chi tiết mức thu BHYTHSSV năm 2009-2010 đính kèm.

3. Phạm vi, quyền lợi Bảo hiểm Ytế HSSV: theo quy định của Luật BHYT và Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành.

4. Việc cấp thẻ và giá trị sửdụng thẻ: Thẻ BHYT được sử dụng cùng với giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi điKCB. Thẻ BHYT HSSV năm học 2009-2010 có giá trị sử dụng tiếp nối liên tục vớinăm học trước từ: 01/11/2009 đến 30/9/2010.

5. Phân bổ, quản lý quỹ BHYTHSSV: Việc phân bổ và quản lý sử dụng quỹ BHYT: BHXH trích chuyển theo đúng quyđịnh của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành; Cơ quan BHXH sẽ thông báobằng văn bản khi có hướng dẫn thực hiện cụ thể của liên Bộ và Ngành.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

Kể từ ngày 01/01/2010 HSSV trởthành đối tượng tham gia BHYT bắt buộc theo Luật BHYT. Do vậy, Để chủ độngtrong công tác thu BHYT ngay từ đầu năm học, tránh việc nhà trường phải tổ chứcthu làm nhiều đợt. Đồng thời vẫn đảm bảo quyền lợi KCB liên tục cho HSSV trongthời điểm chuyển đổi thực hiện theo Luật BHYT. Đề nghị Giám đốc BHXH cácQuận/Huyện trao đổi, phối hợp với các Phòng Giáo dục; các Ban ngành liên quan;Hiệu trưởng các trường học động viên 100% HSSV tham gia và chủ động đưa mức thuBHYT vào các khoản phải thu ngay từ đầu năm học.

III. TỔ CHỨC PHỐI HỢP THỰCHIỆN:

- BHXH Quận/Huyện phối hợp cùngPhòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá, khen thưởng vàtriển khai BHYT HSSV năm học 2009-2010 trong tháng 8/2009 (sau khi Thành phố tổchức).

- Bộ phận y tế trường học phốihợp Phòng Tài vụ… tham mưu cho Ban giám hiệu quy trình tổ chức thu BHYT HSSVngay từ đầu năm học.

- BHXH cung cấp tờ thông báoquyền lợi, tờ rơi, các mẫu biểu tài liệu cần thiết cho nhà trường. Nhà trườngcó kế hoạch truyền tải thông tin về quy định pháp luật của Luật BHYT tới HSSVcũng như cha mẹ học sinh, giúp các em và gia đình hiểu rõ hơn quyền lợi và tráchnhiệm khi tham gia BHYT theo Luật BHYT.

- Nhà trường tổ chức bộ phận lậpdanh sách đăng ký, thu tiền BHYT. Tổng hợp danh sách theo nhóm đối tượng (lậpthành 2 bộ) có ký tên và đóng dấu của nhà trường kèm đĩa mềm dữ liệu. Sau khinhà trường chuyển nộp tiền và danh sách tham gia, BHXH Quận/Huyện tiến hành inthẻ BHYT, giao lại nhà trường để phát thẻ đến từng HSSV trước ngày thẻ BHYT cóhiệu lực. Trường hợp các thẻ BHYT có sai sót… nhà trường cần liên hệ ngay vớiBHXH Quận/Huyện để điều chỉnh kịp thời.

Nhận được hướng dẫn này, đề nghịGiám đốc BHXH các Quận/Huyện tích cực phối hợp với địa phương, Phòng Giáo dụcvà Đào tạo; Hiệu trưởng các trường học đóng trên địa bàn chỉ đạo các bộ phậnliên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thu BHYT HSSV của trường đạt 100% thamgia theo quy định của Luật BHYT./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH VN;
- Giám đốc;Phó GĐ BHXH TP.HCM;
- Các phòng chức năng BHXH TP;
- Lưu: VT, P. Thu./.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

PHỤ LỤC:

MỨCTHU BHYT HSSV NĂM HỌC 2009-2010.

Căn cứ Luật BHYT và Nghị địnhsố 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ”Quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế”. Tại mục b khoản 5 điều3 quy định mức đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Điều 13 Luật BHYT thìngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 30% đối với HSSV kể từ ngày01/01/2010.
Căn cứ Luật BHYT đối tượng HSSV thuộc diện bắt buộc tham gia BHYT, tuy nhiênthẻ BHYT năm học cũ có giá trị đến hết ngày 31/10/2009. Như vậy còn 2 tháng(T11 và T12) của năm 2009 vẫn thực hiện BHYT theo mức thu cũ. Để đảm bảo thờigian tham gia BHYT liên tục, đồng thời giúp nhà trường chủ động hơn trong việcthực hiện thu BHYT HSSV bắt buộc theo Luật BHYT; sau khi trao đổi ý kiến với SởGiáo dục và Đào tạo; BHXH TP thông báo mức phí BHYT HSSV theo quy định của Nghịđịnh 62/2009/NĐ-CP như sau:

Mức phí HSSV năm học2009-2010:

Năm học 2009-2010 thực hiện việcthu và phát hành thẻ BHYT có thời hạn 11 tháng, từ tháng 11/2009 đến 30/09/2010.

- Tháng 11+12/2009 thực hiệntheo mức phí BHYT tự nguyện:

- Khu vực Thành thị, Thị trấn:20.000 đồng ( 10.000 đồng/hssv/tháng)

- Khu vực nông thôn : 16.666đồng (8.333 đồng/hssv/tháng)

- Từ tháng 01/01/2010 đến30/09/2010 thực hiện mức phí theo Luật BHYT là 122.850 đồng / hssv/9 tháng.(650.000 đồng/tháng X 3% X 9 tháng X 70%)

Đối với HSSV khu vực Thànhthị, Thị trấn:

20.000 đồng + 122.850đ = 142.850đ/hssv/11 tháng.

Đối với HSSV khu vực nôngthôn:

16.666 đồng + 122.850 đồng =139.516 đ/hssv/11 tháng.

Lưu ý:

Thành phố Hồ Chí Minh không cóHSSV thuộc diện cận nghèo vì đã có thẻ BHYT bắt buộc do Ban chỉ đạo xoá đóigiảm nghèo cấp. Nhà trường lập danh sách HSSV các tỉnh thành khác đang theo họctại Thành phố nếu thuộc diện cận nghèo phải có giấy xác nhận của Ban chỉ đạoxoá đói giảm nghèo địa phương nơi HSSV cư trú theo quy định của Chính phủ: tạimục “b” khoản 5 điều 3 quy định mức đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theođiều 13 Luật BHYT, mức hỗ trợ bằng 50% mức phí.(650.000 đồng X 3% X 9 tháng X50%)

- Đối với HSSV cận nghèo khu vựcThành thị; Thị trấn:

20.000 đồng + 87.750 đồng =107.750 đ/hssv/11tháng.

- Đối với HSSV cận nghèo khu vựcnông thôn:

16.666 đồng + 87.750 đồng =104.416 đ/hssv/11 tháng

- Đối với HSSV có thẻ BHYT bắtbuộc thuộc nhóm đối tượng khác:

Lưu học sinh; thân nhân của cácđối tượng theo quy định pháp luật về sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quânsự, Công an nhân dân và cơ yếu; HSSV thuộc hộ nghèo…phải có giấy xác nhận củacơ quan, đơn vị nơi lập thủ tục cấp thẻ BHYT bắt buộc hoặc bản Photocopy thẻBHYT đã được cấp (còn giá trị). Nhà trường lập danh sách riêng theo dõi và tínhchung vào tỷ lệ tham gia của nhà trường vào mỗi kỳ tổng kết năm học ./.