BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2435/BXD-HĐXD
V/v: Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnhBắc Giang

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 349/KCN-QHMT ngày 12/10/2009của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đề nghị hướng dẫn việc thamgia ý kiến thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 59 của Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng công trình số 38/2009/QH12 đượcQuốc hội khoá XII thông qua ngày 19/6/2009 thì ... " người quyết định đầutư tự chịu trách nhiệm về việc thẩm định thiết kế cơ sở và các nội dung kháccủa dự án khi thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình để phê duyệt dự án;trong trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơquan liên quan về thiết kế cơ sở". Như vậy việc thẩm định thiết kế cơ sởthuộc trách nhiệm của người quyết định đầu tư và được thực hiện khi thẩm địnhdự án đầu tư; các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tham gia ý kiến vềthiết kế cơ sở theo thẩm quyền hoặc khi người quyết định đầu tư thấy cần thiết.

Việc lấy ý kiến (không phải thẩm định) thiết kế cơ sở côngtrình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 7 phầnIII Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 hướng dẫn thực hiện việc lập,thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinhtế; trách nhiệm tham gia ý kiến thiết kế cơ sở đối với công trình hạ tầng kỹthuật Khu công nghiệp thuộc Sở Xây dựng địa phương khi có đề nghị của đơn vịđầu mối thẩm định dự án. Nội dung tham gia ý kiến thiết kế cơ sở thực hiện theoquy định tại Khoản 3, Điều 11, Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 củaChính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Ban quản lý các khu côngnghiệp tỉnh Bắc Giang phản ánh những vướng mắc (nếu có) về Bộ Xây dựng để hướngdẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở XD tỉnh Bắc Giang
- Lưu: VP, HĐXD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh