BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2436/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện quyền nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Công ty TNHH Advanex Việt Nam;
- Công ty TNHH Sankei Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2013-07- 01/SK của Công ty TNHHSankei Việt Nam và công văn số 01 của Công ty TNHH Advanex Việt Nam về vướngmắc về hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện quyền nhậpkhẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT năm 2008 quy định về đối tượngkhông chịu thuế GTGT:

"Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ ViệtNam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu;nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồngsản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ đượcmua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quanvới nhau."

Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 củaChính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa vàcác hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định:

"4. Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hànghóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóađó tại Việt Nam; bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thựchiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhậpkhẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tạiViệt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.''

Căn cứ Điều 42 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tàichính về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thươngmại hướng dẫn:

"Điều 42. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhậpkhẩu, xuất khẩu của DNCX

1. Đối với hàng hóa DNCX nhập khẩu từ nước ngoài, từkho ngoại quan, từ DNCX khác...

c) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu theo mục đích là muabán (quyền nhập khẩu), DNCX làm thủ tục hải quan như thủ tục hải quan nhập khẩuhàng hóa từ nước ngoài theo hợp đồng mua bán (kê khai tính thuế nhập khẩu, thuếGTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có))."

Công văn số 1350/TCT-KK ngày 23/4/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn CụcThuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử lý hoàn thuế GTGTkhâu nhập khẩu nộp thừa.

- Công văn số 5554/TCHQ-TXNK ngày 19/5/2014 của Tổng cục Hải quan hướngdẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc hoàn thuế GTGT hàngnhập khẩu nộp thừa.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trườnghợp của Công ty TNHH Sankei Việt Nam và Công ty TNHH Advanex Việt Nam làdoanh nghiệp chế xuất, theo quy định về thuế GTGT là đối tượng không chịu thuếGTGT; Công ty TNHH Sankei Việt Nam và Công ty TNHH Advanex Việt Nam thực hiệnquyền nhập khẩu hàng hóa (là các linh kiện, nguyên liệu) vào Việt Nam nhưng chủyếu là để bán cho các doanh nghiệp chế xuất khác, để xuất khẩu tại chỗ hoặc xuấtkhẩu ra nước ngoài, Công ty TNHH Sankei Việt Nam và Công ty TNHH Advanex ViệtNam đều chưa phát sinh hoạt động bán vào nội địa, không kê khai với cơ quanthuế nội địa về việc nhập khẩu hàng hóa để bán cho doanh nghiệp chế xuất kháchoặc để xuất khẩu. Do đó, cơ quan thuế không có cơ sở để thực hiện hoàn thuếGTGT khâu nhập khẩu cho Công ty TNHH Sankei Việt Nam và Công ty TNHH AdvanexViệt Nam.

Tổng cục Thuế đề nghị Công ty TNHH Sankei Việt Nam và Công ty TNHHAdvanex Việt Nam liên hệ với cơ quan Hải quan nơi Công ty TNHH Sankei Việt Namvà Công ty TNHH Advanex Việt Nam mở tờ khai để được tiếp nhận và giải quyết hồsơ hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp thừa.

Từ ngày 1/1/2014, khi thực hiện quyền nhập khẩu đề nghị Công ty SankeiViệt Nam và Công ty TNHH Advanex Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 6,Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sankei Việt Nam và Công ty TNHHAdvanex Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Các Vụ PC, CST (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Tổng cục Hải quan;
- Kho bạc Nhà nước;
- Cục Thuế tỉnh Hải Dương;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, KK (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu