BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2437/BXD-QLN
V/v: Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện và kế hoạch triển khai trong thời gian tới các chương trình lồng ghép trong cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ ĐBSCL

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Y tế,
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xây dựng cụm, tuyến dân cư vànhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long là Chương trình trọng điểm, cấp báchcủa Chính phủ nhằm mục tiêu đảm bảo chỗ ở an toàn, ổn định, góp phần từng bướccải thiện và nâng cao đời sống của số hộ dân trong vùng thường xuyên bị ngậplũ. Chương trình được Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phươngvùng ngập lũ quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay các mục tiêu chủ yếu củaChương trình đã cơ bản hoàn thành và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Để nâng cao điều kiện sống củacác hộ dân trong cụm, tuyến dân cư; đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư, tạiThông báo số 64/TB-VPCP ngày 06/4/2007 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ýkiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Hộinghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ởvùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, trong đó yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với uỷ bannhân dân các tỉnh vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long xem xét, ưu tiên giảiquyết vốn thuộc chương trình giao thông nông thôn, chương trình nước sạch và vệsinh môi trường nông thôn; chương trình xây dựng, nâng cấp trường học; chươngtrình y tế và các chương trình khác để các địa phương hoàn thiện đồng bộ cơ sởhạ tầng thiết yếu trong cụm, tuyến dân cư. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan vàUỷ ban nhân dân các địa phương nghiên cứu đưa ra các ngành nghề phù hợp, kếthợp đào tạo nghề cho người dân trong cụm, tuyến dân cư nhằm tạo công ăn việclàm, bảo đảm ổn định và từng bước cải thiện điều kiện sống cho người dân trongcụm, tuyến dân cư.

Để chuẩn bị cho công tác tổngkết chương trình dự kiến tổ chức vào tháng 01 năm 2008 và xây dựng Chương trìnhgiai đoạn II (2008-2010) theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộtiến hành rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện các chương trình lồng ghép thuộclĩnh vực của các Bộ phụ trách đã thực hiện trong Chương trình xây dựng cụm,tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian quavà kế hoạch cần triển khai trong giai đoạn II (2008-2010).

Tổng hợp kết quả đã thực hiện vàkế hoạch triển khai trong thời gian tới gửi về Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành, HàNội trước ngày 30/11/2007 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Lưu VP, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính