VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2437/VPCP-KTTH
V/v xử lý vướng mắc thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4031/BTC-TCHQ ngày 31 tháng 3 năm 2014 về việc vướng mắc khi thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4031/BTC-TCHQ nêu trên và giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN; TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Văn Tùng