VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2437/VPCP-QHQT
V/v gia hạn Giấy phép hoạt động của Chi nhánh các công ty thuốc lá nước ngoài tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Thương mại
- Bộ Công nghiệp

Xét đề nghị của Bộ Thương mại (công văn số 1778/TM-PC ngày 28 tháng 4 năm 2003) về việc gia hạn Giấy phép hoạt động của Chi nhánh các công ty thuốc lá nước ngoài tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý việc gia hạn Giấy phép hoạt động của Chi nhánh các Công ty thuốc lá nước ngoài tại Việt Nam gồm: BAT (Anh), Philip Morris (Mỹ) và JTI (Nhật Bản) với thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2003

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao