BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2438/TCT-PCCS
V/v: Xử lý vi phạm khi bán hàng hóa không có hóa đơn

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 294/CT-TTHT ngày 9/6/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn việc xử lý vi phạm khi bán hàng hóa không có hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997 và Điều 16 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 thì trường hợp cơ sở kinh doanh trong thời gian bị đình chỉ sử dụng hóa đơn vẫn phát sinh hoạt động kinh doanh mua, bán hàng hóa nhưng không có hóa đơn GTGT khi xuất bán hàng hóa và đối với số hàng hóa bán ra này, cơ sở kinh doanh vẫn lập tờ khai thuế GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra số 02/GTGT (không kê khai số hóa đơn) đồng thời Cục thuế xem xét ấn định số thuế GTGT và thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN phải nộp đối với cơ sở kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương