BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------------

Số: 2439/BGDĐT-KTKĐCLGD

V/v: Hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2012

Kính gửi

Sở giáo dục đào tạo các tỉnh Thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 11/10/2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (sau đây gọi là Thông tư số 45).

Để các Sở GDĐT triển khai đánh giá ngoài trường mầm non bảo đảm đúng quy định và thuận lợi, Bộ GDĐT hướng dẫn quy trình và các biểu mẫu như sau:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON

1. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của đoàn đánh giá ngoài trường mầm non thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 45. Sở GDĐT cử cán bộ nắm vững nghiệp vụ về kiểm định chất lượng giáo dục để giám sát và hỗ trợ đoàn đánh giá ngoài.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên đoàn đánh giá ngoài

a) Trưởng đoàn:

- Điều hành các hoạt động của đoàn đánh giá ngoài, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GDĐT về hoạt động của đoàn và kết quả đánh giá ngoài;

- Thay mặt đoàn thông báo và thảo luận với nhà trường về kết quả khảo sát, những nhận định và khuyến nghị của đoàn đối với trường;

- Chỉ đạo việc xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá, báo cáo kết quả khảo sát tại trường và báo cáo đánh giá ngoài;

- Tập hợp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của đoàn và chuyển về Sở GDĐT để lưu trữ sau khi kết thúc đánh giá ngoài;

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc giải trình các yêu cầu, khiếu nại hoặc chất vấn của cơ quan quản lý giáo dục, của trường được đánh giá ngoài và của xã hội.

b) Thư ký: Giúp trưởng đoàn triển khai các hoạt động của đoàn và các nhiệm vụ do trưởng đoàn phân công (xây dựng kế hoạch làm việc, tập hợp các hồ sơ, tài liệu để phục vụ cho việc viết báo cáo đánh giá ngoài, ghi chép nội dung các buổi thảo luận chung, viết các báo cáo của đoàn và hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, vv...).

c) Thành viên khác của đoàn: Thực hiện các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn theo phân công của trưởng đoàn (viết và hoàn thiện phiếu đánh giá tiêu chí, các bản báo cáo, vv...).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá

a) Sau khi có quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài của Giám đốc Sở GDĐT, Sở GDĐT gửi hồ sơ đánh giá cho các thành viên của đoàn đánh giá ngoài. Hồ sơ gồm:

- Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài của Giám đốc Sở GDĐT;

- Báo cáo tự đánh giá của trường mầm non;

- Văn bản quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non của Bộ GDĐT (Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT );

- Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non của Bộ GDĐT (Công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD );

- Hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non của Bộ GDĐT.

b) Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đánh giá hợp lệ, thành viên của đoàn đánh giá ngoài thực hiện các công việc sau:

- Nghiên cứu báo cáo tự đánh giá và các tài liệu liên quan;

- Đối chiếu kết quả tự đánh giá với các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục và văn bản hướng dẫn tự đánh giá, phát hiện những tiêu chí chưa đánh giá hoặc chưa được đánh giá đầy đủ;

- Viết báo cáo sơ bộ với các nội dung:

+ Nhận xét chung về mức độ đạt yêu cầu theo quy định của báo cáo tự đánh giá (hình thức trình bày, văn phong, chính tả, cảm nhận của người đọc...);

+ Nhận xét về cấu trúc và nội dung báo cáo tự đánh giá;

+ Phát hiện những tiêu chí chưa đánh giá hoặc chưa được đánh giá đầy đủ;

+ Đề xuất với đoàn đánh giá ngoài về những vấn đề cần thảo luận thêm.

c) Sau khi có đủ báo cáo sơ bộ của tất cả thành viên, đoàn đánh giá ngoài làm việc tập trung trong 1 đến 2 ngày để nghiên cứu hồ sơ đánh giá. Đoàn thực hiện các công việc sau:

- Thống nhất kế hoạch làm việc của đoàn;

- Trao đổi, thảo luận về báo cáo sơ bộ của các thành viên trong đoàn;

- Phân công nhiệm vụ nghiên cứu sâu một số tiêu chí cho mỗi thành viên. Kết quả nghiên cứu được ghi vào phiếu đánh giá tiêu chí (xem Phụ lục II);

- Mỗi thành viên trong đoàn viết một bản nhận xét về kết quả nghiên cứu các tiêu chí được phân công. Đối với mỗi tiêu chí, cần:

+ Nhận xét về việc xác định điểm mạnh, điểm yếu và các biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục của trường;

+ Những điểm chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung thông tin và minh chứng;

+ Những yêu cầu đối với nhà trường để chuẩn bị cho chuyến khảo sát chính thức;

+ Xác định kết quả đánh giá từng tiêu chí (đạt hay chưa đạt yêu cầu).

Bản nhận xét của từng thành viên được chuyển cho các thành viên khác trong đoàn để trao đổi, thảo luận.

- Đoàn đánh giá ngoài tổ chức thảo luận và xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ của đoàn. Nội dung báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá gồm:

+ Nhận định về mức độ phù hợp của báo cáo tự đánh giá với quy định tại hướng dẫn tự đánh giá; đánh giá chung về báo cáo tự đánh giá (nội dung, cách lập luận và lý giải, vv...);

+ Nhận xét về việc mô tả các hoạt động của trường liên quan đến các tiêu chí; việc xác định các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân; xác định những vấn đề cần cải tiến và các biện pháp thực hiện; việc sử dụng thông tin và minh chứng; tính trung thực, đầy đủ của các minh chứng; kết quả tự đánh giá tiêu chí;

+ Những tiêu chí chưa được phân tích và chưa được đánh giá đầy đủ;

+ Danh sách những tiêu chí cần kiểm tra thông tin và minh chứng;

+ Danh sách những tài liệu cần được kiểm tra hoặc cần được bổ sung;

+ Những đối tượng (cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trẻ) và số lượng người của từng đối tượng cụ thể cần được phỏng vấn, thảo luận trong chuyến khảo sát chính thức tại trường;

+ Dự kiến nội dung phỏng vấn;

+ Dự kiến những cơ sở vật chất, những hoạt động chính khoá và ngoại khoá của trường cần khảo sát.

2. Khảo sát sơ bộ tại trường mầm non

Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành nghiên cứu hồ sơ đánh giá, trưởng đoàn và thư ký làm việc với trường trong thời gian tối đa 1 ngày và thực hiện các công việc sau:

a) Trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá và thông báo kế hoạch khảo sát chính thức của đoàn;

b) Hướng dẫn trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức và thống nhất thời gian đoàn dự kiến đến trường để khảo sát.

Những nội dung làm việc trong chuyến khảo sát sơ bộ được ghi thành biên bản ghi nhớ, có chữ ký của trưởng đoàn và lãnh đạo trường.

3. Khảo sát chính thức tại trường mầm non

a) Sau ít nhất 10 ngày, kể từ ngày kết thúc chuyến khảo sát sơ bộ, đoàn đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức tại trường. Đoàn đánh giá ngoài chỉ tiến hành khảo sát khi có ít nhất 2/3 số thành viên của đoàn có mặt, trong đó có trưởng đoàn và thư ký.

b) Đoàn đánh giá ngoài tiến hành khảo sát trong thời gian tối đa 2 ngày và thực hiện các nội dung sau:

- Trao đổi với lãnh đạo trường và hội đồng tự đánh giá về công tác tự đánh giá của trường;

- Xem xét cơ sở vật chất, trang, thiết bị của nhà trường;

- Nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu do trường cung cấp;

- Quan sát các hoạt động chính khoá và ngoại khoá;

- Trao đổi, phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ;

- Viết báo cáo kết quả khảo sát chính thức của đoàn.

c) Buổi sáng ngày làm việc đầu tiên, trưởng đoàn tổ chức họp đoàn để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thống nhất cách thức và kế hoạch làm việc. Cuối ngày, đoàn tổ chức sơ kết công việc và điều chỉnh những điểm cần thiết trong chương trình làm việc của ngày tiếp theo.

d) Trong quá trình khảo sát, các thành viên của đoàn ghi bổ sung các phát hiện mới vào “Phiếu đánh giá tiêu chí” (xem Phụ lục II).

đ) Đoàn đánh giá ngoài bố trí thời gian để thực hiện các công việc:

- Thảo luận về những phát hiện mới trong quá trình khảo sát;

- Thảo luận về những nội dung sau của mỗi tiêu chí:

+ Điểm mạnh và các minh chứng;

+ Điểm yếu và đề xuất hướng khắc phục;

+ Những điểm chưa rõ;

+ Xác định kết quả đánh giá tiêu chí (đạt hay chưa đạt yêu cầu);

+ Thống nhất những kiến nghị của đoàn đối với trường.

e) Trước khi kết thúc chuyến khảo sát chính thức, trưởng đoàn đánh giá ngoài làm việc với lãnh đạo trường để thông báo các công việc đã thực hiện trong đợt khảo sát (lưu ý không thông báo về kết quả đánh giá các tiêu chí).

g) Trưởng đoàn phân công viết báo cáo kết quả khảo sát chính thức. Báo cáo gồm các nội dung sau:

- Giới thiệu chung về đoàn đánh giá ngoài;

- Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài;

- Những điểm mạnh và điểm yếu cơ bản của trường trong các tiêu chuẩn;

- Những điểm chưa rõ, chưa thể đánh giá được ở các tiêu chí;

- Kiến nghị đối với trường;

- Tóm tắt kết quả đánh giá các tiêu chí.

Báo cáo kết quả khảo sát chính thức phải được ít nhất 2/3 số thành viên của đoàn biểu quyết thông qua.

4. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

a) Tư liệu để viết báo cáo đánh giá ngoài:

- Báo cáo kết quả khảo sát tại trường;

- Phiếu đánh giá các tiêu chí;

- Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá;

- Biên bản ghi nhớ nội dung làm việc của đợt khảo sát sơ bộ;

- Báo cáo sơ bộ và bản nhận xét của từng thành viên về các tiêu chí;

- Báo cáo tự đánh giá của trường.

b) Trách nhiệm viết báo cáo đánh giá ngoài:

- Từng thành viên của đoàn hoàn thành báo cáo theo những tiêu chí được phân công và gửi cho trưởng đoàn trong thời gian không quá 3 ngày sau khi kết thúc chuyến khảo sát chính thức. Đối với mỗi tiêu chí, báo cáo phải nhận xét việc xác định điểm mạnh, điểm yếu, xác định kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục của nhà trường và ý kiến đề xuất; những điểm chưa rõ và kết quả đánh giá tiêu chí (xem Phụ lục II);

- Trưởng đoàn và thư ký tập hợp, biên tập, hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá ngoài (xem Phụ lục III). Báo cáo đánh giá ngoài được trình bày theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT – BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

c) Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải gửi đến các thành viên trong đoàn để xin ý kiến. Nếu các thành viên trong đoàn có ý kiến khác nhau thì sau khi tiếp thu, chỉnh sửa phải tiếp tục gửi xin ý kiến lần thứ hai. Nếu sau lần thứ hai vẫn chưa có đủ ít nhất 2/3 số thành viên trong đoàn đồng ý thì phải họp đoàn để thống nhất và trưởng đoàn có trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng.

5. Lấy ý kiến phản hồi của trường mầm non về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

a) Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài sau khi được các thành viên nhất trí thông qua, phải gửi cho trường được đánh giá ngoài để lấy ý kiến;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, trường được đánh giá ngoài phải có ý kiến phản hồi bằng văn bản về dự thảo báo cáo;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến không nhất trí của trường về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, trưởng đoàn phải tổ chức họp đoàn đánh giá ngoài để thảo luận về những ý kiến của trường. Trưởng đoàn phải có văn bản thông báo ý kiến của đoàn về những vấn đề được tiếp thu hoặc bảo lưu và lý do bảo lưu với trường được đánh giá ngoài.

6. Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài

Trong thời gian 5 ngày làm việc, sau khi đoàn họp và thống nhất ý kiến, trưởng đoàn hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi báo cáo và toàn bộ hồ sơ làm việc của đoàn về Sở GDĐT (xem Phụ lục IV). Báo cáo và hồ sơ làm việc của đoàn đánh giá ngoài được lưu trữ 5 năm tại Sở GDĐT.

Đánh giá ngoài là một khâu quan trọng để công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Bộ GDĐT yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục, các trường mầm non xác định rõ vai trò của công tác này và nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên) theo địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng,, Hà Nội, ĐT: 04.38683361, Fax: 04.38684995, E-mail: phongkdclg dpt@moet.edu.vn để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);

- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);

- Lưu: VT, KTKĐCLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC KHẢO THÍ

VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(Đã ký)

Ngô Kim Khôi

Phụ lục I

MẪU KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

(Kèm theo công văn số 2439/BGDĐT-KTKĐCLGD

ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Bộ GDĐT)

-----------------------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

..........................................

-------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20…

------------------------

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

-------------------------

Trường được đánh giá ngoài................................................................................

I. MỤC ĐÍCH

Xác nhận tính xác thực và khách quan của báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đã ban hành.

II. PHẠM VI ĐÁNH GIÁ

Toàn bộ hoạt động tự đánh giá của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá

Thời gian: Từ ...... giờ......, ngày........../......./..........

Đến ...... giờ......, ngày........../......./..........

Địa điểm: .......................................................................................

Lịch làm việc: (có thể tham khảo ví dụ sau)

TT

Nội dung

Người thực hiện

Thời gian

I

Ngày thứ nhất

1

- Họp đoàn để xây dựng kế hoạch làm việc;

- Trao đổi, thảo luận báo cáo sơ bộ của các thành viên trong đoàn.

Cả đoàn

2

Phân công cho các thành viên trong đoàn nghiên cứu sâu các tiêu chí.

Cả đoàn

3

Tự nghiên cứu các tiêu chí.

Từng thành viên

4

Viết bản nhận xét về các tiêu chí.

Từng thành viên

5

Viết báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá, các kiến nghị và hoàn thiện kế hoạch làm việc của đoàn.

Trưởng đoàn, thư ký

II

Ngày thứ hai

1

Họp đoàn để thông qua báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá và các kiến nghị đối với trường.

Cả đoàn

2

Thống nhất kế hoạch khảo sát chính thức và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Trưởng đoàn

Phân công nghiên cứu sâu các tiêu chí:

TT

Họ và tên

Trách nhiệm

trong đoàn

Các tiêu chí được phân công nghiên cứu

1

Trưởng đoàn

2

Thư ký

3

Thành viên

4

Thành viên

5

Thành viên

2. Khảo sát sơ bộ

(Có thể tham khảo lịch làm việc sau)

TT

Nội dung

Người thực hiện

1

Họp với hội đồng tự đánh giá:

- Thông báo và trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá và kế hoạch khảo sát chính thức của đoàn;

- Hướng dẫn trường chuẩn bị cho chuyến khảo sát chính thức của đoàn và thống nhất thời gian đoàn đến trường để khảo sát.

Trưởng đoàn,

thư ký và hội đồng tự đánh giá

2

Ký biên bản ghi nhớ nội dung công việc đã thực hiện.

Trưởng đoàn và lãnh đạo trường

3. Khảo sát chính thức (Có thể tham khảo lịch làm việc sau)

Ngày/giờ

Công việc

Ngày thứ nhất

08h00 - 09h00

- Họp với lãnh đạo trường và Hội đồng tự đánh giá:

+ Giới thiệu thành phần đoàn đánh giá ngoài, mục đích và phạm vi của chuyến khảo sát;

+ Thông báo cho trường những vấn đề mà đoàn quan tâm sau khi nghiên cứu báo cáo tự đánh giá của trường;

+ Nghe giới thiệu ngắn gọn về trường, hội đồng tự đánh giá và quá trình tự đánh giá của trường.

- Họp đoàn đánh giá ngoài.

09h00 - 11h30

Xem xét, kiểm tra minh chứng và các tài liệu có liên quan khác.

11h30 - 13h30

Nghỉ trưa.

13h30 - 16h30

- Gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn các thành viên hội đồng tự đánh giá của trường;

- Gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ.

16h30 - 17h00

Sơ kết công việc trong ngày, điều chỉnh chương trình làm việc và thống nhất lại với trường (nếu cần).

Ngày thứ hai

08h00 - 09h00

Quan sát các hoạt động giảng dạy và học tập trên lớp, khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

09h00 - 10h00

Thảo luận trong đoàn về những vấn đề phát hiện mới và những kiến nghị của đoàn với trường.

10h00 - 11h30

Trao đổi với lãnh đạo trường về những vấn đề cần làm rõ hoặc cần bổ sung.

11h30 - 13h30

Nghỉ trưa.

13h30 - 14h30

Viết báo cáo kết quả khảo sát chính thức.

14h30 - 16h00

Trao đổi với hội đồng tự đánh giá và lãnh đạo nhà trường.

16h00 - 17h00

Tổng kết

4. Kế hoạch viết báo cáo đánh giá ngoài

a) Thời hạn hoàn thành dự thảo báo cáo của các thành viên.

b) Thời hạn hoàn thành toàn văn dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.

c) Thời hạn hoàn thành việc góp ý cho dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.

d) Thời hạn gửi dự thảo báo cáo cho trường được đánh giá ngoài.

đ) Thời hạn hoàn thành báo cáo đánh giá ngoài.

...., ngày.... tháng… năm 20...

TRƯỞNG ĐOÀN

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục II

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

(Kèm theo công văn số 2439/BGDĐT-KTKĐCLGD

ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Bộ GDĐT)

------------------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Họ và tên người đánh giá: ....................................................................................................

Trường được đánh giá ngoài: ..............................................................................................

Tiêu chuẩn:..............................................................................................................................

Tiêu chí:....................................................................................................................................

a) ........................................................................................................................................

b) ........................................................................................................................................

c) ........................................................................................................................................

1. Điểm mạnh: (Đánh giá việc xác định điểm mạnh của nhà trường và ý kiến đề xuất).

2. Điểm yếu: (Đánh giá việc xác định điểm yếu của nhà trường và ý kiến đề xuất).

3. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: (Đánh giá việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục của nhà trường và ý kiến đề xuất).

4. Những điểm chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung thông tin và minh chứng: ...........................................................................................................................

5. Đánh giá tiêu chí: (Đạt/không đạt)

.........., ngày ... tháng... năm 20...

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục III

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI

(Kèm theo công văn số 2439/BGDĐT-KTKĐCLGD

ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Bộ GDĐT)

Bìa ngoài

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Trường .....................................................

Tên tỉnh/thành phố - 20…

Bìa trong

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Trường .........................................

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TT

Họ và tên, cơ quan công tác

Trách nhiệm được giao

Chữ ký

1

Trưởng đoàn

2

Thư ký

3

Thành viên

4

Thành viên

5

Thành viên

Mục lục

Trang

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Phần I. TỔNG QUAN

1. Giới thiệu

2. Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài

3. Tóm tắt kết quả đánh giá ngoài

4. Những điểm mạnh của trường

5. Những điểm yếu

6. Kiến nghị đối với trường

Phần II. ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN

Tiêu chuẩn 1:

Tiêu chuẩn 2:

Tiêu chuẩn 3:

Tiêu chuẩn 4:

Tiêu chuẩn 5:

Phần III. KẾT LUẬN

Phụ lục

Phần I. TỔNG QUAN

1. Giới thiệu

Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo quyết định số ............ ngày ................. của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo..........

Bản báo cáo này khái quát quá trình đánh giá ngoài, các kết quả đạt được và những kiến nghị đối với trường.

2. Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài (không quá 1 trang)

3. Tóm tắt kết quả đánh giá ngoài (không quá 3 trang):

a) Mức độ phù hợp của cấu trúc báo cáo tự đánh giá so với hướng dẫn tự đánh giá:

+ Cách thức mô tả các hoạt động liên quan đến tiêu chí;

+ Cách thức phân tích, so sánh, các nhận định (điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân);

+ Cách thức đưa ra những vấn đề cần cải tiến và biện pháp thực hiện của trường;

+ Tính chính xác và đầy đủ của các minh chứng;

+ Văn phong, cách thức trình bày trong báo cáo tự đánh giá.

b) Mức độ bao quát bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục (tất cả các tiêu chí đã được đề cập đến hay còn có những tiêu chí chưa được đề cập đến, lý do).

c) Những tiêu chí chưa được trường phân tích, đánh giá đầy đủ hoặc thiếu minh chứng dẫn đến thiếu cơ sở để khẳng định tiêu chí đó đạt hay không đạt.

d) Thống kê kết quả đánh giá ngoài:

Tiêu chuẩn

Số tiêu chí

Số tiêu chí chưa đạt

Số tiêu chí đạt

Ghi chú

Tiêu chuẩn 1:

Tiêu chuẩn 2:

Tiêu chuẩn 3:

Tiêu chuẩn 4:

Tiêu chuẩn 5:

Tổng

Tỷ lệ %

đ) Nhận xét chung về quá trình tự đánh giá và báo cáo tự đánh giá của trường.

4. Những điểm mạnh của trường (không quá 1 trang): Mỗi tiêu chuẩn, chỉ ra ít nhất 1 điểm mạnh cần phát huy.

5. Những điểm yếu của trường (không quá 1 trang): Mỗi tiêu chuẩn, chỉ ra ít nhất 1 điểm yếu cần khắc phục.

6. Kiến nghị đối với trường (không quá 1 trang).

Phần II. ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN

Tiêu chuẩn 1:..................................................................................................................

Tiêu chí 1:.........................................................................................................................

a) ..........................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................

1. Điểm mạnh: (Đánh giá việc xác định điểm mạnh của nhà trường và ý kiến đề xuất của đoàn).

2. Điểm yếu: (Đánh giá việc xác định điểm yếu của nhà trường và ý kiến đề xuất của đoàn).

3. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: (Đánh giá việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục của nhà trường và ý kiến đề xuất của đoàn).

4. Những điểm chưa rõ: (Sau khi đã thảo luận với nhà trường vẫn không xác định được).

5. Đánh giá tiêu chí: (Đạt hoặc không đạt).

Tiêu chí 2:....................................................................................................................

a) ..........................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................

1. Điểm mạnh: (Đánh giá việc xác định điểm mạnh của nhà trường và ý kiến đề xuất của đoàn).

2. Điểm yếu: (Đánh giá việc xác định điểm yếu của nhà trường và ý kiến đề xuất của đoàn).

3. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: (Đánh giá việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục của nhà trường và ý kiến đề xuất của đoàn).

4. Những điểm chưa rõ: (Sau khi đã thảo luận với nhà trường vẫn không xác định được).

5. Đánh giá tiêu chí: (Đạt hoặc không đạt).

Đánh giá chung (về Tiêu chuẩn 1):

- Điểm mạnh cơ bản của nhà trường:...

- Điểm yếu cơ bản của nhà trường:...

- Kiến nghị đối với trường:...

Tiêu chuẩn 2:..................................................................................................................

Tiêu chí 1:.........................................................................................................................

a) ..........................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................

1. Điểm mạnh: (Đánh giá việc xác định điểm mạnh của nhà trường và ý kiến đề xuất của đoàn).

2. Điểm yếu: (Đánh giá việc xác định điểm yếu của nhà trường và ý kiến đề xuất của đoàn).

3. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: (Đánh giá việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục của nhà trường và ý kiến đề xuất của đoàn).

4. Những điểm chưa rõ: (Sau khi đã thảo luận với nhà trường vẫn không xác định được).

5. Đánh giá tiêu chí: (Đạt hoặc không đạt).

Tiêu chí 2:........................................................................................................................

a) ..........................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................

1. Điểm mạnh: (Đánh giá việc xác định điểm mạnh của nhà trường và ý kiến đề xuất của đoàn).

2. Điểm yếu: (Đánh giá việc xác định điểm yếu của nhà trường và ý kiến đề xuất của đoàn).

3. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: (Đánh giá việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục của nhà trường và ý kiến đề xuất của đoàn).

4. Những điểm chưa rõ: (Sau khi đã thảo luận với nhà trường vẫn không xác định được).

5. Đánh giá tiêu chí: (Đạt hoặc không đạt).

Đánh giá chung (về Tiêu chuẩn 2):

- Điểm mạnh cơ bản của nhà trường:..............................................................

- Điểm yếu cơ bản của nhà trường:.................................................................

- Kiến nghị đối với trường:..............................................................................

(Đánh giá lần lượt các tiêu chuẩn theo cấu trúc trên)

Phần III. KẾT LUẬN

(Phần này cần ngắn gọn, nhưng phải nêu được những vấn đề sau:)

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm (%) các chỉ số đạt và không đạt;

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm (%) các tiêu chí đạt và không đạt;

- Cấp độ kiểm định chất lượng giáo dục mà trường đạt được;

- Các kết luận khác.

...., ngày.... tháng.... năm 20...

TRƯỞNG ĐOÀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục IV

DANH MỤC HỒ SƠ LƯU TRỮ

(Kèm theo công văn số 2439/BGDĐT-KTKĐCLGD

ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Bộ GDĐT)

Hồ sơ đánh giá ngoài được lưu trữ tại Sở GDĐT gồm:

1. Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài.

2. Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá.

3. Kế hoạch làm việc của đoàn.

3. Biên bản ghi nhớ nội dung làm việc của đợt khảo sát sơ bộ.

4. Báo cáo kết quả khảo sát chính thức.

5. Phiếu đánh giá các tiêu chí.

6. Báo cáo đánh giá ngoài.