BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2439/LĐTBXH-LĐVL
V/v giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Bộ Thuỷ sản


Trả lời công văn số 1402/TS-TCCB đề ngày 01/7/2004 của Quý cơ quan về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về việc tính thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và trợ cấp mất việc làm: Theo quy định tại điểm 4 và điểm 5 Thông tư số 11/203/TT-LĐTBXH ngày 22/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thời gian tính chế độ đối với người lao động dôi dư thuộc đối tượng nghỉ hưu trước tuổi được căn cứ vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian tính chế độ trợ cấp mất việc làm thì căn cứ vào thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước.

2. Về việc xác định loại hợp đồng lao động: Theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ trường hợp tại thời điểm sắp xếp, người lao động đang thực hiện loại hợp đồng lao động nào thì được hưởng chế độ của loại hợp đồng lao động đó. Việc xác định loại hợp đồng lao động đối với trường hợp của Quý cơ quan hỏi cần căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động và hướng dẫn tại Nghị định số 44/203/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo để Quý cơ quan được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng