TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2439/TCHQ-CCHĐH
V/v TTHQĐT đối với loại hình tạm nhập tái xuất thi công công trình

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan Thành phố Cần Thơ.

Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan nhậnđược công văn số 680/HQCT-NV ngày 22/4/2013 của Cục Hải quan Thành phố Cần Thơvề việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với loại hình tạm nhập tái xuấtthực hiện dự án đầu tư.

Để có cơ sở hướng dẫn chung, Ban Cải cách - Tổngcục Hải quan đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp tình hình thựchiện thủ tục hải quan đối với loại hình này và trình Lãnh đạo hướng xử lý phùhợp.

Ban Cải cách - Tổng cục Hải quan thông báo để quýCục được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định