BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
V/v: bổ sung mẫu xác nhận của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2011
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của Cục Thuế địa phương về ban hành Giấy xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.
Tại khoản 3, Điều 37, Chương V, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định về xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế: “Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm ban hành văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.”
Căn cứ quy định nêu trên, để thống nhất việc thực hiện việc xác nhận nghĩa vụ thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:
- Ban hành kèm theo công văn này mẫu Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ về thuế của người nộp thuế.
- Trường hợp không xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo lý do không xác nhận cho người nộp thuế.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế phản ánh về Tổng cục Thuế để nghiên cứu, giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường


--------------------
Số: ……/TCT-KK
V/v: Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ về thuế của người nộp thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
……, ngày … tháng … năm ……
THÔNG BÁO
V/v: Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế
Kính gửi:

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai đăng ký thuế và thủ tục đăng ký thuế mới nhất 2021 ?

Mã số thuế: <…………..>
Địa chỉ nhận thông báo:……..
Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính;
Căn cứ sổ chi tiết theo dõi tình hình nộp thuế của người nộp thuế;
Căn cứ số thuế do người nộp thuế khai trong hồ sơ thuế đã nộp cho cơ quan thuế và số tiền thuế, số tiền phạt theo các quyết định của cơ quan thuế;
Căn cứ đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ về thuế của người nộp thuế;
Cục Thuế/Chi cục Thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ về thuế từ ngày …….. đến ngày của , như sau:
Loại thuế
Số tiền thuế, tiền phạt kỳ trước chuyển sang
Số tiền thuế, tiền phạt phát sinh
Số tiền thuế, tiền phạt đã nộp
Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ
1
2
3
4
5
Người nộp thuế cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế theo địa chỉ:
Địa chỉ: :
Số điện thoại: Địa chỉ E-mail:
Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tên các bộ phận có liên quan;
- Lưu: VT, KK&KTT.

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)