BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2439/TCT-PCCS
v/v: phân bổ chi phí sửa chữa, cải tạo nâng cấp TSCĐ đi thuê

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Côngty ô tô Việt Anh.

Trả lời công văn số 60/CV-VA ngày 6/7/2005 củaCông ty ô tô Việt Anh hỏi về phân bổ chi phí sửa chữa, cải tạo nâng cấp TSCĐ đithuê, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 8 Chế độ quản lý, sử dụng và tríchkhấu hao TSCĐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003của Bộ Tài chính) hướng dẫn: “Đối với thuê tài sản cố định hoạt động:

Doanh nghiệp đi thuê phải có trách nhiệm quảnlý, sử dụng TSCĐ theo các quy định trong hợp đồng thuê. Chi phí thuê TSCĐ đượchạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ”.

- Tại Điều 7 Chế độ quản lý, sử dụng và tríchkhấu hao TSCĐ nêu trên cũng hướng dẫn: “Các chi phí sửa chữa TSCĐ được coi nhưkhoản phí tổn và được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinhdoanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợpCông ty có thuê nhà để làm phòng trưng bày, văn phòng làm việc và trạm bảo hànhvới thời gian thuê là 7 năm kể từ ngày ký hợp đồng, Công ty có phát sinh chiphí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo lại nhà đi thuê thì các chi phí sửa chữa, nângcấp, cải tạo lại nhà của Công ty được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vàochi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương