BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 244/BGTVT-QLXD
V/v: Ban hành Mẫu HSMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý chuyên ngành;
- Các Sở giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính;
- Các Ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT;
- Các Tổng công ty thuộc Bộ;
- Các trường, viện Sở thuộc Bộ;
- Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Ngày29/12/2008 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH về việcBan hành Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ;

TạiQuyết định số 1744/2008/QĐ-BKH nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Mẫuhồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng cho gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có tính chất kỹ thuậtđơn giản, thông thường theo quy định tại Điều 33 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày5/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầuxây dựng theo Luật Xây dựng (Nghị định 58/CP ) khi thực hiện hình thức đấu thầurộng rãi và đấu thầu hạn chế trong nước. Trường hợp thực hiện theo các hìnhthức lựa chọn nhà thầu khác (không phải là đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạnchế), chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụngcho phù hợp. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuậnthì áp dụng theo Mẫu này, hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêucầu của nhà tài trợ.

BộGiao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ làmchủ đầu tư, Ban quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng giao thông nghiên cứu,áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ theo quyết định của BộKế hoạch Đầu tư.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ KHĐT; TC; KHCN;
- Thanh tra Bộ; VP Bộ;
- TT Tin học (để đăng tải trên trang WEB của Bộ);
- Lưu: VT, QLXD (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức