BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/BNN-ĐMDN
V/v thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các công ty mẹ - Tổng công ty 90;
- Các công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại điểm 5, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17/01/2012 về việc đẩy mạnh táicơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầucác công ty mẹ - Tổng công ty 90, các công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ (sauđây gọi là doanh nghiệp), thực hiện các công việc sau:

Xây dựng Phương án tái cơ cấu doanhnghiệp, trong đó cần chú ý rà soát, cơ cấu lại ngành, nghề kinh doanh tập trungvào ngành, nghề kinh doanh chính và nhiệm vụ được giao, các ngành nghề kinhdoanh liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính (theo nội dung công văn số 181/BNN-ĐMDN ngày 31/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về đăng ký kê khaingành, nghề, lĩnh vực kinh doanh); chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015 cótính đến năm 2020; phương án tổ chức lại sản xuất, kinh doanh; kế hoạch đầu tưphát triển; tái cơ cấu các đơn vị thành viên và nguồn nhân lực; kế hoạch thoáivốn đã đầu tư ra ngoài ngành kinh doanh chính theo các hình thức bán vốn,chuyển vốn, chuyển giao doanh nghiệp.

Báo cáo của doanh nghiệp gửi về Bộ(Ban Đổi mới và Quản lý DNNN) trước ngày 25/02/2012 để Bộ xem xét, phê duyệt vàtổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2012.

Yêu cầu các doanh nghiệp thuộc Bộnghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung trên, đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để bc);
- Ban chỉ đạo ĐM và PTDN (để bc);
- Bộ trưởng (để bc);
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần