BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 244/BXD-VLXD
V/v: Thăm dò, khai thác mỏ Puzolan đồi Đất Đỏ, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-VũngTàu

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 8509/UBND-VP ngày30/12/2008 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xin ý kiến thoả thuậnvề việc thăm dò, khai thác Puzolan làm nguyên liệu sản xuất xi măng khu vực đồiĐất Đỏ(đồi 182), xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Khoáng sản Puzolan hiện nay chủ yếu được sử dụng làm nguyênliệu sản xuất xi măng, vì vậy trong Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khaithác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến 2020, thì các mỏ Puzolanđã được quy hoạch làm phụ gia cho ngành công nghiệp xi măng. Bà Rịa-Vũng Tàu làtỉnh có nhiều mỏ Puzolan có chất lượng tốt và trữ lượng tương đối lớn. Tuynhiên, tổng trữ lượng các mỏ đang khai thác ở đây theo tính toán trong quyhoạch đến năm 2020 thì vẫn còn thiếu 48,5 triệu tấn. Để bù đắp lượng Puzơlancòn thiếu, trong Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung một sốmỏ mới vào quy hoạch thăm dò, nên việc bổ sung thêm mỏ Puzơlan đồi Đất Đỏ, xãQuảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ đáp ứng tốt hơn cho nhucầu Puzolan của đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Bộ Xây dựng ủng hộ việcUBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành trình Thủ tướng Chínhphủ cho phép bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác làm nguyên liệu sản xuấtxi măng mỏ Puzơlan đồi Đất Đỏ, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-VũngTàu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc quy hoạch thămdò, khai thác mỏ Puzơlan đồi Đất Đỏ, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh BàRịa-Vũng Tàu.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, 7;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam