TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
------------------
V/v: Vướng mắc thủ tục đối với PTVT đường bộ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:
Công ty TNHH Thái Hân
(đ/c: 44/2 Khóm Hòa Thuận, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang)

Trả lời công văn số 03/2012 ngày 14/4/2012 của Công ty TNHH Thái Hân về việc giải quyết thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải của Campuchia, người điều khiển phương tiện là người Việt Nam (hộ chiếu của lái xe và giấy đăng ký phương tiện không do cùng một bên cấp), Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam-Campuchia ký ngày 01/6/1998 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 10/10/2005 không quy định việc cho phép phương tiện vận tải đường bộ qua lại biên giới đối với người điều khiển phương tiện có hộ chiếu và giấy đăng ký phương tiện không do cùng một bên cấp.
Căn cứ qui định trên thì kiến nghị của Công ty không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Hải quan. Do vậy, đề nghị Công ty TNHH Thái Hân và Công ty Thaihan Co.Ltd (Cambodia) liên hệ với cơ quan có thẩm quyền, cụ thể: đối với Việt Nam là Tổng cục Đường bộ - Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và đối với Campuchia là Tổng cục vận tải – Bộ Giao thông Công chính Campuchia để được xem xét, giải quyết.
Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thái Hân biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh (Phó TCT- để b/c)
- Lưu: VT, GQ3 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức