TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/GSQL-GQ3
V/v hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xe môtô hai bánh là quà tặng

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 34/HQLA-NV ngày28/02/2013 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc nêu tại trích yếu, Cục Giámsát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 02/GSQL-GQ3 ngày 03/01/2013 và công văn số 100/GSQL-GQ3 ngày 05/02/2013 của Cục Giám sátquản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An căncứ quy định tại điểm k, khoản 1, Điều 71 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày06/12/2010 của Bộ Tài chính yêu cầu bà Huỳnh Đào Trúc Thanh bổ sung văn bảntặng chiếc xe mô tô hai bánh của ông Helmut Fischer tặng cho bà Thanh để xemxét, giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu chiếc xe mô tô là quà tặng theoquy định; hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xe gắn máy hai bánh là quàbiếu, tặng không quy định nộp giấy chứng nhận quyền sở hữu xe của cá nhân ởnước ngoài biếu, tặng cho cá nhân Việt Nam.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Long An được biếtvà thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức