BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/KTKĐCLGD
V/v: Hướng dẫn thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

Ngày 08 tháng 3 năm 2013, Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáodục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT về việcsửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT /BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 2năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độthu và sử dụng lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng vàtrung cấp chuyên nghiệp. Hiệu lực thi hành của Thông tư này được quy định tạikhoản 1, Điều 2 như sau: “Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2013và áp dụng cho các kỳ tuyển sinh từ năm 2013”.

Theo lịch công tác tuyển sinh năm 2013, thí sinh bắt đầu nộphồ sơ đăng kí dự thi từ ngày 11/3/2013 và kết thúc vào 17h00 ngày 19/4/2013. Đểtạo điều kiện thuận lợi cho việc thu, nộp lệ phí tuyển sinh theo đúng quy địnhcủa Thông tư đã ban hành, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hướngdẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện; các trường đại học, caođẳng tổ chức thu, nộp lệ phí tuyển sinh như sau:

1. Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí dự thi phải nộp lệ phí tuyểnsinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT /BTC-BGDĐT ngày 11tháng 2 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Mức trích nộp lệ phí tuyển sinh cho Bộ Giáo dục và Đàotạo, sở giáo dục và đào tạo được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịchsố 21/2010/TTLT /BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính -Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Phần chênh lệch lệ phí tuyển sinh được quy định tại haiThông tư nêu trên, các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng trựctiếp tổ chức thu trong ngày thí sinh làm thủ tục dự thi tại trường.

4. Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng cótrách nhiệm chuyển cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và sở giáo dục và đào tạo phầnchênh lệch mức trích nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở giáo dục và đào tạođược quy định tại hai Thông tư. Trân trọng ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Bùi Văn Ga (để b/c);
- TTr. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: Cục KTKĐCLGD.

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Văn Nghĩa