BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/TCT-KK
V/v thu hồi hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi : Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời công văn số 2034/CT-KK &KTTngày 02/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc thu hồi hoàn thuế và khai bổ sungsau khi đã hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1 Về việc xử lý thuế GTGT của dựán đầu tư tại Công ty cổ phần xi măng Tràng An:

Căn cứ Điểm 1.2 (c1, c2) Mục IIIPhần B và Điểm 2 Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ Điểm 1.2 (c1, c3) Mục IIIPhần B và Điểm 2 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ Khoản 2(đ) Điều 4 Thông tưsố 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý,sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định: "Trường hợp doanh nghiệp thuêđất thì tiền thuê đất được tính vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là TSCĐvô hình";

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-UBNDngày 29/6/2011 của ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam về việc chấm dứt hoạt động dự ánđầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty cổ phần xi măngTràng An thì: "Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy xi măng Tràng An HàNam tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và thu hồi Giấy chứng nhậnđầu tư số 06121000.35 , chứng nhận lần đầu ngày 20/9/2007, chứng nhận thay đổi lầnthứ nhất ngày 10/4/2008 do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cấp cho Công ty Cổ phầnxi măng Tràng An (lý do: Công ty không thực hiện cam kết, vi phạm quy định củaLuật Đầu tư)".

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên vàcác văn bản liên quan đến số thuế đã hoàn cho Công ty cổ phần xi măng Tràng An,Cục Thuế ra quyết định thu hôi hoàn thuế GTGT đầu vào đã hoàn của hàng hoá, dịchvụ đã sử dụng cho đầu tư xây dựng Nhà may xi măng Tràng An nhưng phần tài sảncố định đã hình thành từ dự án đầu tư nêu trên của Công ty không sử dụng để phụcvụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo quyđịnh.

Tạm thời trong khi chưa có mẫu biểuQuyết định thu hồi hoàn thuế chính thức đề nghị Cục Thuế sử dụng mẫu số 17/KTTTban hành kèm theo Thông tư số 28/201 1/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày28/10/2010 của Chính phủ để ra Quyết định thu hồi hoàn thuế và thay đổi một sốnội dung cho phù hợp với trường hợp của doanh nghiệp.

Về ý kiến giả định, trường hợp Côngty cổ phần xi măng Tràng An được ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam chấp thuận cho đầutư dự án khác trên mặt bằng xây dựng dự án Nhà máy xi măng Tràng An và Công tycổ phần xi măng Tràng An sử dụng toàn bộ tài sản đã đầu tư xây dựng Nhà máy ximăng Tràng An vào dự án mới thì số thuế đã hoàn có thu hồi hay không? Thực tếđến nay không biết là dự án mới có được chấp thuận hay không và cũng không biếtkhi nào được chấp thuận nên không đặt vấn đề có hay không thu hồi số thuế đãhoàn, mà căn cứ vào hiện trạng tài sản thực tế để thu hồi.

2.Về việc khai bổ sung, điều chỉnhlàm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đông Nam á Hamico:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3.1 côngvăn số 4257/TCT-KK ngày 24/11/2011 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thựchiện MLNSNN, hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN và sửa chỉ tiêu báo cáo kế toánthuế, thì:

Trường hợp Công ty cổ phần xuất.nhậpkhẩu Đông Nam á Hamico tự phát hiện có sai sót số liệu khi đề nghị hoàn thuếdẫn đến cơ quan thuế ban hành Quyết định hoàn thuế hoặc Quyết định hoàn thuếkiêm bù trừ thu NSNN hoàn trả cho Công ty nhiều hơn số thực tế phát sinh, đồngthời Công ty đã tự giác nộp thuế số thuế đã hoàn thừa, tiền phạt chậm nộp và kêkhai vào hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh theo quy định: Căn cứ vào hồ sơkhai bổ sung, điều chỉnh của Công ty, Cục Thuế hướng dẫn Công ty nộp, hạch toánsố tiền thuế GTGT đã hoàn trả thừa vào tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT, sốtiền phạt chậm nộp vào tài khoản thu NSNN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Hà Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ :CS, PC,(TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường