THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 244/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc UBND tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (công văn số 141/TTr-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2010) về việc phê duyệt Phương án sắp xếp,đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viêncác doanh nghiệp sau:

- Đoạn quản lý đường bộ Bắc Giang;

- Công ty Lâm nghiệp Lục Ngạn;

- Công ty Lâm nghiệp Lục Nam;

- Công ty Lâm nghiệp Yên Thế;

- Công ty Lâm nghiệp Sơn Động;

- Công ty Lâm nghiệp Mai Sơn.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quyết định việcchuyển đổi các doanh nghiệp nêu trên theo đúng quy định hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng