BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2441/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Singapore.

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được các công văn số 975/CT-KTT1 ngày 18/02/2014, công văn số 1667/CT-KTT1 ngày 19/3/2014, công văn số 6029/CT-KTT1 ngày 04/9/2014 của Cục Thuế đề nghị hướng dẫn việc áp dụng Hiệpđịnh tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore đối với thu nhập từviệc cung cấp mô đun nén khí cho Dự án khai thác khí Long Quy của Công ty TNHHGlobal Process Systems Pte - Singapore (Công ty GPS). Trên cơ sở các tài liệu(bản photocopy) do Cục Thuế gửi, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc xác định cơ sởthường trú tại Việt Nam đối với Công ty GPS như sau:

Căn cứ thời điểm ký kết Hợp đồng vào ngày 29/6/2009và thực tế thực hiện hợp đồng tại Việt Nam vào năm 2010, kết thúc tháng 01/2011thì hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và giám sát lắp ráp/lắp đặt,hướng dẫn vận hành, chạy thử, đào tạo tại chỗ của Công ty GPS tại Việt Namthuộc diện điều chỉnh của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam vàSingapore (Hiệp định) được ký kết vào ngày 02/3/1994 và có hiệu lực kể từ ngày09/9/1994. Hoạt động cung cấp dịch vụ này không thuộc diện điều chỉnh của Điều2, Nghị định thư thứ hai điều chỉnh Hiệp định ký ngày 12/9/2012 do hoàn thànhtrước thời điểm Nghị định thư thứ hai có hiệu lực áp dụng tại Việt Nam là ngày01/01/2014 (Nghị định thư thứ hai và Thông báo hiệu lực của Nghị định thư thứhai gửi kèm).

Do đó, căn cứ xem xét nghĩa vụ thuế của Công ty GPSsẽ dựa trên quy định tại Điều 5 và Điều 7 của Hiệp định, cụ thể:

- Khoản 1, Điều 5 - Cơ sở thường trú tại Hiệp địnhquy định:

“1. Theo Hiệp định này, thuật ngữ“cơ sở thường trú” có nghĩa là một cơ sở kinh doanh cố định mà qua đó xí nghiệpthực hiện toàn bộ hay một phần hoạt động kinhdoanh của mình.”

- Khoản 1, Điều 7 - Lợi tức doanh nghiệp tại Hiệpđịnh quy định:

“Lợi tức của xí nghiệp tại một Nướcký kết sẽ chỉ chịu thuế tại Nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hành hoạtđộng kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú tại Nướckia. Nếu xí nghiệp có hoạt động kinhdoanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuếtại Nước kia, nhưng chỉ trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú đó”.

Theo các quy định trên, Công ty GPS sẽ chỉ phải nộpthuế tại Việt Nam trong trường hợp Côngty có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thông qua một cơ sở thườngtrú.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 5, một cơ sở thườngtrú bao gồm những điều kiện sau:

- Sự tồn tại của một “cơ sở kinh doanh”;

- Cơ sở kinh doanh có tính chất “cố định”;

- Việc tiến hành hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp thông qua cơ sở kinh doanh cố định này.

1. Đối với điều kiện về “cơ sở kinh doanh”

Theo Hiệp định, cơ sở kinh doanh không nhất thiếtphải là một cơ sở kinh doanh hoàn chỉnh như tòa nhà, văn phòng với bộ máy quảnlý. Một cơ sở kinh doanh có thể tồn tại ngay cả khi không có hay không cần cómột tòa nhà nào để tiến hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và khi địađiểm đó chỉ đơn giản là một phương tiện, máy móc hay thiết bị hoặc thậm chí đơnthuần là một không gian nhất định để doanh nghiệp sử dụng.

Theo ý nghĩa trên, trong trường hợp này, khu vực mô đun nén khí được lắp đặt tại khu vựchoạt động tại vùng biển Vũng Tàu đã hình thành một cơ sở kinh doanh của Công tyGPS tại Việt Nam.

2. Đối với điều kiện về “tính cố định” của cơ sở kinhdoanh

Mô đun nén khí được lắp đặt và hoạt động tại khu vựchoạt động tại Rồng dầu ngoài khơi Vũng Tàu của Việt Nam, tức là cơ sở kinhdoanh này gắn với một địa điểm cụ thể và do đó mang tính chất cố định.

3. Đối với điều kiện về “tiến hành hoạt động kinhdoanh thông qua cơ sở kinh doanh cố định này”

Việc thực hiện toàn bộ các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật vàgiám sát lắp ráp/lắp đặt, hướng dẫn vận hành, chạy thử nêu tại Hợp đồng được tiến hành tại nơi mô đun nén khíđược lắp đặt tại khu vực hoạt động tại Việt Nam trong thời gian thực hiện hợpđồng. Như vậy việc cung cấp dịch vụ chính là tiến hành hoạt động kinh doanh tạiViệt Nam.

Ngoài ra, việc đào tạo tại chỗ ở Việt Nam được quyđịnh tại Hợp đồng phải được thực hiện tại một cơ sở kinh doanh cố định tại ViệtNam.

Căn cứ vào 03 điều kiện trên và từ thực tế việc thựchiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, giám sát lắp ráp/lắp đặt, hướng dẫn vậnhành, chạy thử, đào tạo tại chỗ trong khuôn khổ Hợpđồng đã tạo nên một cơ sở thường trú của Công ty GPS tại Việt Nam.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhấtvới ý kiến Cục Thuế về việc Công ty GPS có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập tại ViệtNam. Đề nghị Cục thuế hướng dẫn công ty GPS thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật kháccó liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ CS, PC, HTQT (BTC);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn