BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: cách tính thuế xuất khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 220/HQBD-TXNK ngày 19/01/2011; 326/HQBD-TXNK ngày 27/1/2011; công văn số 462/HQBD-TXNK ngày 21/2/2011 của Cục Hải quan Bình Dương; công văn số 892/HQHCM-TXNK ngày 7/4/2011 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về cách tính thuế xuất khẩu nguyên liệu có nguồn gốc trong nước cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về lĩnh vực thuế, Thông tư số 194/2010/TT-BTC chỉ nhằm hướng dẫn thực hiện một số văn bản có giá trị pháp lý cao hơn, liên quan đến thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do vậy, nội dung hướng dẫn về hoàn thuế nhập khẩu, không thu thuế xuất khẩu đối với loại hình nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng hóa xuất khẩu trong Thông tư 194 và việc áp dụng trong thực tế phải phù hợp thống nhất với quy định trong Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010.
2. Theo đó, khoản 4 Điều 15 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP , khoản 5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC đã thể hiện rõ việc người nộp thuế không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, phải nộp thuế xuất khẩu trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu không đáp ứng được điều kiện trên. Việc tính thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định hiện hành, trong đó lưu ý các đơn vị: trị giá tính thuế xuất khẩu đối với trường hợp này là trị giá phần nguyên liệu có nguồn gốc trong nước.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và nghiên cứu, tổ chức thực hiện đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông