BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2443/TCHQ-TCCB
V/v nâng bậc lương đối với đối tượng là phu nhân/phu quân

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Cục Điều tra chống buôn lậu.

Thựchiện nội dung Công văn số 4569/BTC-TCCB ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính, Tổngcục Hải quan hướng dẫn các đơn vị trong việc nâng bậc lương thường xuyên đốivới cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài theo chế độ phu nhân/phu quânnhư sau:

1. Thờigian cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài theo chế độ phu nhân/phu quânđược tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên (theo điểm c, 1.2,khoản 1 mục II Thông tư 03/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 05/01/2005 hướng dẫnchế độ nâng bậc lương thường xuyên).

2. Cácđơn vị rà soát, điều chỉnh lại thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên đốivới các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài theo chế độ phunhân/phu quân từ năm 2005 đến nay theo phân cấp quản lý cán bộ.

Tổngcục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
-
Lưu: VT, TCCB (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thông