BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2443 TCT/NV3
V/v thuế suất thuế GTGT đối với ổ cứng của máy vi tính

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Vĩnh Trinh

Trả lời công văn số GĐ-06/03BGĐ-CV ngày 24/06/2003 của Công ty TNHH Vĩnh Trinh kiến nghị về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng ổ đĩa cứng máy vi tính; Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.6 Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; công văn số 5835 TC/TCT ngày 4/6/2003 của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng máy vi tính và cụm linh kiện máy vi tính thì:

Mặt hàng ổ đĩa cứng (hard disk drives) của máy vi tính thuộc mục 2 công văn số 5835TC/TCT ngày 04/6/2003 nêu trên, được áp dụng thuế giá trị gia tăng 5% (năm phần trăm).

Tổng Cục thuế trả lời để Công ty TNHH Vĩnh Trinh được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An