VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2443/VPCP-QHQT
V/v ký Nghị định thư về kiểm dịch khỉ VN-TQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn (công văn số 1154/BNN-HTQT ngày 2 tháng 5 năm 2007) vềviệc ký Nghị định thư về điều kiện kiểm dịch khỉ xuất sang Trung Quốc, Phó Thủtướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý việc Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn ký với Tổng Cục Giám sát chất lượng kiểm nghiệm kiểm dịch Quốcgia Trung Quốc Nghị định thư về điều kiện kiểm dịch khỉ Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Các Vụ: NN, VX, NC, TH, TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc