BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2444 /BGTVT-KCHT
V/v: Thoả thuận đấu nối tạm thời đường nhánh từ trạm biến áp 220KV vào QL1A tại Km1944+000, tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An

Bộ GTVT nhận được Công văn số 7132/UBND-CN ngày 04/12/2008 củaUBND tỉnh Long An về việc thoả thuận vị trí đấu nối đường nhánh từ trạm biến áp220KV vào QL1A tại Km1944+000 tỉnh Long An và Công văn số 523/CĐBVN-GT ngày 20/02/2009của Cục Đường bộ Việt Nam góp ý kiến cho đề nghị của UBND tỉnh Long An. Sau khixem xét các tài liệu liên quan, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Để tạo điều kiện thuận lợi đưa trạm biến áp 220KV tỉnhLong An đi vào hoạt động, Bộ GTVT chấp thuận đề xuất của UBND tỉnh Long An tạiCông văn số 7132/UBND-CN ngày 04/12/2008 về việc thoả thuận vị trí đấu nối đườngnhánh từ trạm biến áp 220KV vào QL1A tại Km1944+000 (bên phải hướng tuyến TP. HồChí Minh - Cần Thơ).

2. Điểm đấu nối tạm thời này phải được đưa vào danh mục cácđiểm đấu nối trong hồ sơ quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào các quốc lộtrên địa bàn tỉnh Long An và được UBND tỉnh Long An thoả thuận với Bộ GTVT.

3. Việc thiết kế điểm đấu nối vào QL1A tại Km1944+000 (bênphải hướng tuyến TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ) cần phải tuân thủ theo các quy địnhtrong Tiêu chuẩn TCVN 4054:2005 “Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế” về bán kính rẽphải, rẽ trái, tầm nhìn khi xe ra vào nút giao; chiều dài và chiều rộng của lànxe chuyển hướng, làn dừng xe chờ rẽ của làn tách nhập dòng; trắc dọc vuốt nối,..vv.

4. Khi thực hiện xây dựng điểm đấu nối vào QL1A tạiKm1944+000, đề nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quantuân thủ các quy định của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chínhphủ về “Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” và cóbiện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện chạy trên QL1A.

5. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận thiết kế kỹthuật và phương án tổ chức thi công điểm đấu nối; cấp giấy phép cho đơn vị thicông và kiểm tra việc thực hiện xây dựng điểm đấu nối vào QL1A tại Km1944+000 theođúng thoả thuận với Bộ GTVT./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở GTVT tỉnh Long An;
- Khu QLĐB VII;
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng