BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2447/TCT-TS
V/v: vướng mắc chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 994/CT-THDT ngày 21/05/2007 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai vướng mắc về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế giải thích cụ thể như sau:

Tại Khoản 2, Điều 13, Chương III Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định việc giảm tiền sử dụng đất: “2. Giảm 50% tiền sử dụng đất đối với đất trong hạn mức đất ở được giao của hộ gia đình nghèo. Việc xác định hộ gia đình nghèo do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định.”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp hộ gia đình nghèo được nhà nước giao đất để làm nhà ở (hoặc được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở; hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở) thì được giảm 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở của một trong các lần được nhà nước giao đất để làm nhà ở (hoặc được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở; hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phạm Duy Khương