BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2448 /QLCL-CL2

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Đại Sứ quán Italia tại Việt Nam

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâmsản và Thủy sản (NAFIQAD), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam gửitới Đại sứ quán Italia lời chào trân trọng và có ý kiến như sau:

Căn cứ kết quả thẩm tra hồ sơ bổsung của Italia đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vào Việt Namtheo quy định của Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư 05/2013/TT-BNNPTNTsửa đổi Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT NAFIQAD công nhận Italia vào danh sách chínhthức được phép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam. Việc côngnhận vào danh sách này không điều chỉnh các quy định về kiểm dịch thực vật hiệnhành của Việt Nam.

Danh sách các nước được phépxuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam được đăng tại Website:

- Tiếng Việt: http://www.nafiqad.gov.vn/nhap-khau

- Tiếng Anh: http://www.nafiqad.gov.vn/a-news-events/lists-of-foreign-establishments-approved-for-export-to-vietnam./.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác củaQuý Đại Sứ quán ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục BVTV;
- Lưu: VT, CL2.

Kính thư,
Phùng Hữu Hào
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC QL CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN