BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2449/LĐTBXH-TL
V/v Xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Trả lời công văn số 2147/UB-ĐMDN ngày 09/7/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7667 TC/TCDN ngày 12/7/2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh Hoá.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh Hoá và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng