BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2449/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục thanh khoản thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Công ty tnhh công nghệ Samwoo Việt Nam.

Trả lời Công văn số 11/CV ngày 22/02/2007 của Công ty TNHH Công nghệ SamWoo Việt Nam về giải quyết vướng mắc thủ tục thanh khoản và hoàn thuế đối với nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 5, mục I, phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, cơ quan Hải quan sẽ xem xét, hoàn thuế đối với nguyên vật liệu nhập sản xuất xuất khẩu nếu Công ty đáp ứng các điều kiện sau:

- Công ty có đủ căn cứ hợp pháp bằng tờ khai Hải quan và các chứng từ liên quan để chứng minh thực tế nguyên vật liệu trực tiếp cấu thành trên sản phẩm xuất khẩu đã được chuyển từ loại hình nhập sản xuất xuất khẩu sang loại hình gia công xuất khẩu.

- Qua kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, phiếu xuất kho, nhập kho của Công ty, cơ quan Hải quan xác định chính xác Công ty có sử dụng nguyên vật liệu nhập sản xuất xuất khẩu đã chuyển sang để sản xuất hàng gia công xuất khẩu và đã thực xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và liên hệ với đơn vị Hải quan có liên quan để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Trương Chí Trung (để b/c);
- Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Cục HQ TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ KTTT;
- Website HQ;
- Lưu VT, GSQL .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu