TỔNG CỤC HẢI QUAN
HỘI ĐỒNG TT, XT CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TCHQ NĂM 2011
----------------------
V/v: thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm thi tuyển công chức HQ năm 2011.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Hội đồng sơ tuyển các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
Căn cứ kết quả sơ tuyển của Hội đồng sơ tuyển Tổng cục Hải quan và báo cáo kết quả sơ tuyển của các đơn vị, Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011, thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển như sau:
1. Gửi các đơn vị danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 và danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 (Có danh sách từng đơn vị kèm theo).
- Đơn vị tiến hành niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thông báo địa điểm, thời gian tổ chức thi tuyển (Thông báo kèm theo) tại đơn vị, đăng lên Website của đơn vị (nếu có) và trả lời thí sinh khi có phát sinh.
- Đối với các trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển, đơn vị làm thông báo trả lời cho các thí sinh biết, có nói rõ lý do.
2. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển được niêm yết công khai trên Website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ http://www.customs.gov.vn
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Hội đồng;
- Các thành viên Hội đồng;
- Lưu: VT, TCCB (5b).
PHÓ CHỦ TỊCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Phạm Duy Hiền

THÔNG BÁO

>> Xem thêm:  Xác định mức bồi thường đền bù, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ? Quy định thủ tục thu hồi đất ?

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2011
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 thông báo:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Hải quan năm 2011:
- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Hải quan năm 2011 Đợt 1: 2056 thí sinh.
- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Hải quan năm 2011 Đợt 2: 622 thí sinh.
(Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi của 02 đợt kèm theo thông báo này)
Thí sinh theo dõi thông tin đăng ký dự thi của mình trên danh sách kèm theo nếu phát hiện có nhầm lẫn về tên tuổi, năm sinh, giới tính, địa điểm dự thi... thì liên hệ với Hội đồng sơ tuyển các Cục Hải quan địa phương nơi mình nộp hồ sơ dự tuyển để báo cáo Hội đồng tuyển dụng điều chỉnh, đối với thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Trụ sở Tổng cục Hải quan thì liên hệ theo số máy của Hội đồng tuyển dụng 04.44520290 để điều chỉnh.
2. Địa điểm tổ chức thi tuyển:
- Đối với thí sinh dự thi đợt 1: tổ chức đồng thời tại 02 địa điểm thi:
+ Điểm thi Hà Nội: tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, địa chỉ: Số 100 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội. Từ phòng thi số 1 đến 33 tại nhà H5, từ phòng thi số 34 đến 44 tại nhà H9.

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

+ Điểm thi Tp. Hồ Chí Minh: tại Học viện Hành chính-cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 10, Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
- Đối với thí sinh dự thi đợt 2: chỉ tổ chức tại điểm thi Tp. Hồ Chí Minh tại Học viện Hành chính-cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 10, Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Thời gian thi tuyển:
- Đối với thí sinh dự thi đợt 1:
+ Đúng 06h30 ngày 11/6/2011 (thứ 7), thí sinh của 02 điểm thi có mặt tại địa điểm dự thi để nhận phòng thi, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi và dự thi môn Tin học.
+ Ngày 11/6/2011 (Thứ 7):
+ Sáng thi môn Tin học
+ Chiều thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành
+ Ngày 12/6/2011 (Chủ nhật):
+ Sáng thi môn Kiến thức chung

>> Xem thêm:  Quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ? Thẩm quyền thu hồi đất

+ Chiều thi môn Ngoại ngữ
- Đối với thí sinh dự thi đợt 2: đăng ký dự thi vào các Cục Hải quan tỉnh An Giang, Bình Định, Bình Phước, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Cà Mau, Tp. Cần Thơ, Gia Lai – Kontum, Long An, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam
+ Đúng 06h30 ngày 14/6/2011 (thứ 3) có mặt tại địa điểm dự thi để nhận phòng thi, nghe phổ biến quy chế thi và dự thi môn Tin học.
+ Ngày 14/6/2011 (Thứ 3):
+ Sáng thi môn Tin học
+ Chiều thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành
+ Ngày 15/6/2011 (Thứ 4):
+ Sáng thi môn Kiến thức chung
+ Chiều thi môn Ngoại ngữ
* Thí sinh mang chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để xuất trình cho Giám thị phòng thi đối chiếu khi vào phòng thi.

>> Xem thêm:  Nhà nước thu hồi đất đai thì được nhận những khoản đền bù nào ? Thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất

4. Lưu ý về môn thi nghiệp vụ chuyên ngành và miễn thi:
- Thí sinh đăng ký dự thi ngạch Kiểm tra viên Hải quan chuyên ngành Ngoại ngữ sẽ thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành là thi viết ngoại ngữ trình độ đại học thời gian 180 phút vào thời gian lịch thi môn Ngoại ngữ và không phải dự thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành. Đối với thí sinh đăng ký dự thi vào Vụ Hợp tác quốc tế thì phải dự thi thêm phần phỏng vấn ngoại ngữ thời gian 15 phút sau khi thi viết.
- Đối với thí sinh đăng ký dự thi vào ngạch Kiểm tra viên Hải quan chuyên ngành Tin học, Công nghệ thông tin thì môn Nghiệp vụ chuyên ngành là thi viết Tin học trình độ đại học thời gian 180 phút vào thời gian lịch thi môn tin học và không phải dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, gồm những thí sinh ở những phòng thi sau:
+ Đợt 1: Điểm thi Hà Nội là Phòng thi số 18, 19, 20; Điểm thi Tp. Hồ Chí Minh là Phòng thi số 10;
+ Đợt 2: Phòng thi số 13, 14.
- Thí sinh thuộc đối tượng miễn thi ngoại ngữ, tin học đã được thông báo trên danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thì không phải đến và dự thi môn thi đó theo thông báo thời gian thi.
- Những thí sinh không thuộc những đối tượng trên phải làm đủ cả 04 bài thi theo quy định.
5. Nội quy thi tuyển công chức:
Thí sinh chủ động nghiên cứu Nội quy thi tuyển công chức và nghiêm túc thực hiện Nội quy thi tuyển trong thời gian dự thi tuyển công chức Hải quan năm 2011.
(Nội quy thi tuyển công chức đính kèm thông báo này)

>> Xem thêm:  Đối tượng nào được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

* Thông báo này thay cho giấy báo dự thi. Kính mời các thí sinh có tên trong danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi đến tham dự kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2011 theo thời gian và địa điểm thông báo trên đây.
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 thông báo./.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?