THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------

Số: 2449/TTg-ĐMDN

V/v: Phương án sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc UBND tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (các công văn số: 5070/UBND .NN ngày 30 tháng 8 năm 2011 và số 5676/UBND .NN ngày 27 tháng 9 năm 2011), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 14024/BTC-TCDN ngày 20 tháng 10 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7363/BKHĐT-PTDN ngày 28 tháng 10 năm 2011), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3639/LĐTBXH-LĐTL ngày 27 tháng 10 năm 2011) về phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Nghệ An.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Bắc.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Thanh Chương.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Anh Sơn.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Tân Kỳ.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Phủ Quỳ.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Quỳ Hợp.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Quỳnh Lưu.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Tương Dương.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Con Cuông.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đô Lương.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nông nghiệp Sông Hiếu.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển chè Nghệ An.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp An Ngãi.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp Sông Con.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp Xuân Thành.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Công nghiệp 3/2.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp 1-5 Nghệ An.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê - Cao su Nghệ An.

2. Thực hiện cổ phần hóa Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Nghệ An.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Cửa Lò.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Diễn Châu.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Quỳnh Lưu.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Thái Hòa.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Nghệ An.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện địa phương cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định; nghiên cứu sắp xếp các công ty trong cùng lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi để giảm đầu mối./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH, NV;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT, ĐP;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh