BỘ XÂY DỰNG
------------------
V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng thi công gói thầu D - Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông - đô thị thành phố
Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 3622/BQL-TCKT ngày 8/12/2011 của Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông - đô thị thành phố về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công gói thầu D – Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Hợp đồng thi công gói thầu D – Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh vì vậy việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Đối với các hạng mục công việc có giá trị nhỏ hơn 0,5% so với giá hợp đồng (tại thời điểm ký hợp đồng) như nêu tại văn bản số 3622/BQL-TCKT, việc xem xét điều chỉnh giá cho các hạng mục này do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định, phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký kết, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên và hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay của JICA.
Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông - đô thị thành phố căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn