BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 245/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn xử lý tình huống trong đấu thầu.

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007.

Kínhgửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bảnsố 9276/SXD-QLKTXD ngày 16/11/2007 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh kiếnnghị một số vấn đề xử lý tình huống trong đấu thầu. Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Theo quy định tại khoản 4,Điều 48 Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình: cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường chỉ được kýhợp đồng lao động dài hạn với một tổ chức theo quy định của pháp luật. Việc quyđịnh này nhằm tránh tình trạng một người ký hợp đồng với nhiều tổ chức đểcho đủ điều kiện năng lực để dự thầu, nhưng thực chất chỉ là có danh. Tuy nhiênquy định này đang được xem xét để đề xuất sửa đổi, theo hướng yêu cầu nhữngngười đảm nhận các chức danh này phải ký hợp đồng lao động có thời hạn với thờigian đủ để thực hiện xong gói thầu hoặc công việc đã được ký kết giữa nhà thầuvới chủ đầu tư.

2. Theo quy định tại điểm dKhoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu, danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầuphải được đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấuthầu của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồngthời theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 32 Luật Đấu thầu thì việc gửi thưmời thầu chỉ đối với đấu thầu hạn chế hoặc đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển,danh sách nhà thầu được mời phải được chủ đầu tư phê duyệt trước khi mời thầu(quy định tại Khoản 2 Điều 61 Luật Đấu thầu). Như vậy, những nội dung do Quý Sởkiến nghị đã được quy định rõ trong Luật Đấu thầu.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố HồChí Minh căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ XL, VP, VKT (V.A.M - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY LẮP PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh