TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
------------------
V/v: Vướng mắc thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
Trả lời công văn số 777/HQBD-GSQL ngày 09/04/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô của ông Nguyễn Viết Châu:
Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 của Bộ Tài chính thì ông Nguyễn Viết Châu – Việt kiều Mỹ hồi hương không đáp ứng điều kiện được nhập khẩu 01 xe ôtô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam. Theo đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hướng dẫn ông Nguyễn Viết Châu thực hiện thủ tục tái xuất chiếc xe ôtô theo đúng quy định.
2. Về việc xác định đối tượng được điều chỉnh tại Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 của Bộ Tài chính:
Hiện nay, Cục Giám sát quản lý đang khẩn trương nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nêu tại công văn số 777/HQBD-GSQL dẫn trên để đề xuất báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (02b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Việt Đức