BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 245/TCHQ-GSQL
V/v: kiểm tra chất lượng, VSATTP hàng nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ
- Bộ Y tế

Theo báo cáo của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và phảnảnh của doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế, việcthực hiện quy định về kiểm tra chất lượng và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩmđối với hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế hiện đang tồn tạivướng mắc, cụ thể như sau:

1) Về kiểm tra chất lượng:

Tại Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chínhphủ, Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 7/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ vàThông tư liên tịch số 37/2001/TTLT /BKHCNMT-TCHQ ngày 28/6/2001 của Bộ Khoa họcvà Công nghệ - Tổng cục Hải quan quy định hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửahàng miễn thuế không thuộc đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng.

2) Về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm:

Tại Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 của Chính phủ,Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 5/3/2007 và Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT ngày29/3/2007 của Bộ Y tế quy định hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuếkhông thuộc đối tượng được miễn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Như vậy, theo các quy định trên thì hàng hóa nhập khẩu đểbán tại cửa hàng miễn thuế không thuộc đối tượng được miễn kiểm tra chất lượngvà miễn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; theo đó, không phân biệt hàng hóanhập khẩu để bán cho khách xuất cảnh hay bán cho khách nhập cảnh. Do vậy, cơquan Hải quan đã yêu cầu doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa nếu làmặt hàng phải kiểm tra chất lượng và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thì đềuphải thực hiện kiểm tra. Trong khi đó, hàng hóa nhập khẩu phần lớn thuộc diệnphải kiểm tra; đặc biệt là hàng hóa nhập khẩu để bán cho khách xuất cảnh; Nhưvậy, doanh nghiệp mất nhiều thời gian để thực hiện việc kiểm tra và ảnh hưởngkhông nhỏ đến kế hoạch kinh doanh; Mặt khác, công tác quản lý của Hải quan bịkéo dài và trở nên phức tạp không cần thiết.

Từ những lý do nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị quý Bộcho biết ý kiến về vấn đề sau:

Đối với hàng hóa nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuếcho đối tượng khách xuất cảnh, nếu là mặt hàng phải kiểm tra chất lượng và kiểmtra vệ sinh an toàn thực phẩm có được miễn kiểm tra không?

Đề nghị quý Bộ có ý kiến sớm về nội dung đề xuất trên đểTổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính sớm hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thànhphố và doanh nghiệp liên quan thực hiện thống nhất.

Trân trọng sự hợp tác của quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo)
- Lưu VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh