BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2245 TCHQ/HTQT
V/v làm việc với Ban biên tập Tạp chí Viet Nam Economic News

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan Hải Phòng
- Cục Hải quan Quảng Ninh
- Cục Hải quan Hà Nội (Chi cục Hải quan Nội Bài)

Để tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Ngành, Bộ Tài chính và Tổng Cục Hải quan đã phối hợp với Ban biên tập Tạp chí Viet Nam Economic News phát hành số chuyên đề về ngành tài chính Việt Nam với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong đó có nội dung hợp tác quốc tế của ngành Hải quan.

Để số báo có nội dung xác thực, phong phú, phản ánh được các thành tựu nổi bật mà ngành Hải quan đã đạt được trong những năm gần đây, Tổng cục đề nghị các đơn vị bố trí thời gian làm việc với Ban biên tập Tạp chí và cung cấp một số thông tin, tư liệu liên quan đến hoạt động hội nhập quốc tế của Ngành (một số nội dung dự kiến đính kèm) theo lịch cụ thể như sau:

- Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài: 09h00 ngày 20 tháng 5 năm 2003.

- Cục Hải quan Hải Phòng: 09h00 ngày 21 tháng 5 năm 2003.

- Cục Hải quan Quảng Ninh: 09h00 ngày 26 tháng 5 năm 2003.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh